156 views
# Písemné odpovědi na interpelace z jednání zastupitelstva konaného 25.09.2019 [toc] ### Interpelace paní Pilařové na radního Hušbauera Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 V Praze 23. října 2019 Č.J. OKAS/JH/18/19/LCH Vážená paní Pilařová, na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 4, konaném dne 25. 9. 2019, jste vznesla interpelaci na Radu městské části ve věci „Petice občanů Prahy 4 k prodeji 4-Energetické,a.s. Veškeré obsahující náležitosti interpelace jsme projednali na osobním jednání s Vámi dne 26.9.2019 a beru je tímto za odpovězeny. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím na mě neváhejte obrátit, velice rád Vám je zodpovím. S pozdravem Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_01.pdf %} ::: ### Interpelace pana Prchlíka na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/78/19 Vážený pane Prchlíku, v návaznosti na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaného dne 25.9.2019 mi dovolte Vás pozvat na osobní setkání. V následujících dnech Vás budu telefonicky kontaktovat ohledně domluvení schůzky v mé kanceláři. S přátelským pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_02.pdf %} ::: ### Interpelace pana Janouška na radního Opu Patrik Opa, MBA neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 16. 10.2019 čj.: OKAS/PO/64/19/ÚP Vážený pane Janoušku, k Vaší interpelaci z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaného dne 25.9.2019 ve věci Rezidence Park Kavčí Hory Vám mohu pouze opakovaně sdělit a garantovat nesouhlasný postoj městské části Praha 4 k této stavbě, který byl po předchozím opakovaném veřejném projednání na Komisi pro územní rozvoj Rady MČ P4 uplatněn v rámci probíhajícího řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před jejím dokončením. Námitky městské části Praha 4 Vám zasílám přílohou. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_03.pdf %} ::: Příloha: Námitky MČ Praha 4 k RPKH ### Interpelace paní Lachoutové na místostarostu Svobodu Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Místostarosta pro oblast sociální a zdravotní politiky V Praze dne 14. listopadu 2019 Č.J. OKAS/JS/42/19/ŠH ++Odpověď na interpelace ze dne 25.9.2019++ Paní Lachoutová, dobrý den, dne 25. 9. 2019 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy, na kterém jste mne interpelovala. Přislíbil jsem vám písemnou odpověď. V úvodu svého vystoupení uvádíte, že mojí gescí je sociální a zdravotní politika, ve které má Praha 4 dle vašeho mínění obrovské nedostatky s tím, že dále uvádíte cit.: „Obyvatelé městské části Praha 4 perfektně vědí, jak trestuhodně je sociální politika neuspokojivá a opomíjená”. Pokud tento názor zastáváte, tak bych rád připomněl, že otázkou sociální a zdravotní politiky jsem se začal aktivně zabývat, když jsem k tomu dostal kompetenci, tedy od ledna tohoto roku. V tomto ohledu vámi citovaná slova kritiky směřují také, možná především na mé předchůdce. Jen málo věcí lze změnit bezprostředně, žijeme v demokratickém státě a ke zněně zaběhnutých praxí je vždy třeba shody a koncensu rady a zastupitelstva v souladu se zákonnými podmínkami. To je běh na delší trať. Otázka sociální a zdravotní politiky je co do obsahu komplexní agenda. Jednak zahrnuje působnost odboru sociálního, který je v mé gesci. Jeho náplní je především výkon přenesené působnosti státní správy. To znamená, že plní svěřenou, respektive přikázanou agendu orgány státní správy (ministerstvy), a to v souladu s právními předpisy s celostátní působností. ÚMČ Praha 4 musí při plánování v oblasti sociální respektovat jak právní předpisy, tak politická rozhodnutí nadřízených orgánů, tak výši zdrojů, kterou disponuje (této věci odkazuji na rozpočet, který schválilo zastupitelstvo MČ Praha 4 pro fiskální rok 2019). Při tom řešení otázky sociální nad rámec přenesené působnosti státu se týká součinnosti dalších odborů Úřadu MC Praha 4, které nejsou v mé přímé podřízenosti. Pravda je, že poptávka po sociálních službách osciluje kolem demografické křivky. Některé potřeby lze v delším horizontu předvídat. Ale ne všechny. Proto s kolegy z Rady MČ volíme shodu pro řešení sociálních témat, jejichž priorita se může den ze dne měnit. S kolektivem mých spolupracovníků rozvíjíme a připravujeme v oblasti sociální aktivity, o kterých informujeme v čas příhodný jak veřejnost, tak zastupitelstvo Prahy 4. Předpokládám, že jste se o některých již dozvěděla z periodika Tučňák nebo webových stránek MČ Praha 4. Kromě toho naší výhledovou vizí je výstavba multifunkčního objektu MČ Praha 4 pro sociální služby občanům Prahy 4. Paní Lachoutová, z vlastní životní zkušenosti víte, že nikdy nenastane stav, aby při maximálně možném nasazením kohokoliv v oblasti sociální došlo k naplnění očekávání všech. K vašim sdělením ohledně mého působení v různých organizacích mohu pouze uvést, že ani jedno působení ve vámi zmíněných organizacích nijak nenarušuje a neomezuje mé působení jakožto místostarosty Prahy 4. Pro úplnost uvádím, že funkce místostarosty není možné chápat jako pracovněprávní poměr s konkrétním počtem hodin, ale jedná se o mandát, který není limitován počtem odpracovaných hodin. Mé aktivity v GAUDII a Asociaci pracovníků univerzit nemají povahu každodenního rázu a jsou vykonávány občas, a to na základě profesní kolegiality. Mé působení v těchto organizacích nebylo a není nijak honorováno. K mému historickému působení v nadačním fondu VINCENTINUM uvádím, že v nadačním fondu jsem byl členem kolektivního orgánu, který pracoval bez nároku na jakoukoliv odměnu. V době mého aktivního působení v nadačním fondu se jednalo o pořádání plesů v Praze 6 s tím, že výtěžek z těchto společenských aktivit šel na dobročinné účely — Domov svatého Karla Boromejského v Řepích a Domov Svaté rodiny v Liboci. Aktivní činnost v nadačním fondu jsem se od roku 2007 omezil a sledoval jen sporadicky, a to z důvodu mého dlouhodobého pobytu s celou rodinou mimo republiku. V té době postupně docházelo k obměně členů v kolektivním orgánu nadačního fondu. Proto jsem po návratu do republiky rezignoval na členství ve v tomto orgánu (2011). Na činnosti ve společnosti PLEIN SERVIS s.r.o. jsem se nepodílel. Ta byla založena ještě před služebním výjezdem do zahraničí, proto svoji činnost nezahájila a od roku 2013 má firma přerušenou činnost úplně. S pozdravem Josef Svoboda :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_04.pdf %} ::: ### Interpelace paní Benešové na místostarostu Svobodu Ing. JosefSvoboda, Ph.D. Místostarosta pro oblast sociální a zdravotní politiky ++Odpověď pa interpelace ze dne 25.9.2019++ Paní Benešová, dne 25. 9. 2019 proběhlo 6. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy, na kterém jste uvedla, že interpelujete mou osobu. Interpelace (z lat. interpellare = skákat do řeči, přerušovat dotazem) je dotaz člena zastupitelstva, který má povinnost na něj odpovědět. Slíbil jsem vám písemnou odpověď. Předně bych rád uvedl, že mi není zřejmé, čeho konkrétního se dotazujete, proto odpověď je stručná. Chci Vás ujistit, že mé rozhodnutí podpořit stávající koalici bylo a je vedeno právě snahou, aby vedení radnice začalo pracovat kolektivně pro občany Prahy 4 a ku prospěchu Prahy 4. Konečné hodnocení nechať učiní voliči v příštích volbách zastupitelstva. Odmítám tedy Vaše ataky na mou osobu o bezskrupulózním prospěchářství a zpochybňování mandátu Rady MČ Praha 4. Závěrem si Vám dovoluji doporučit, aby Vaše děti změnily katechetu, neboť se očividně neřídí platnými osnovy předmětu, kterým je výklad Katechismu. S pozdravem Josef Svoboda :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_05.pdf %} ::: ### Interpelace pana Janouška na tejemníka Kárníka Ing. Michal Kárník tajemník ÚMČP4 V Praze dne 29.10.2019 č.j.: OKAT/199/19/Kár Vážený pane inženýre, Rada městské části Praha 4 mne pověřila odpovědí na Vaši druhou interpelaci, vnesenou na posledním zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 25.9. t.r. Dle ustanovení § 8 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan městské části Praha 4 právo podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty. Komise životního prostředí, komise dopravy a komise územního rozvoje, které ve své interpelaci zmiňujete, jsou poradními a iniciativním orgány bez rozhodovacích pravomocí zřízené Radou městské části Praha 4, které vyvíjejí svou činnost v oblasti samostatné působnosti městské části Praha 4. Jejich jednání se řídí jednacím řádem komisí Rady městské části Praha 4. Doporučuji Vám proto obrátit se s Vašimi návrhy přímo na předsedy jednotlivých shora uvedených komisi, což ostatně ve Vaší interpelaci uvádíte. Spojení na ně najdete na webu městské části www.praha4.cz, v sekci Samospráva/Rada městské části/Komise rady. Pokud byste chtěl podat určitý návrh v oblasti přenesené působnosti městské části Praha 4 (tj. v oblasti státní správy), obraťte se, prosím, v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) na příslušný odbor Úřadu městské části Praha 4. Spojení na ně najdete na webu městské části www.praha4.cz, v sekci ÚŘAD MČ/Odbory a oddělení úřadu. V případě jakýchkoliv problémů mne můžete kdykoliv kontaktovat S pozdravem Ing. Michal Kárník tajemník ÚMČ P4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_06.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kutílka na 1. místostarostu Kováříka Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta V Praze dne 24. října 2019 čj: OKAS/ZK/38/19 Vážený pane kolego, děkuji za Vaše dotazy týkající se rozšiřování zón placeného stání. Jak jsem Vám již odpovídal na Zastupitelstvu na Vaše otázky, dovolím si nyní tyto odpovědi shrnout. K odložení termínu spuštění rozšíření ZPS nedošlo. Již můj předchůdce spustil roadshow v měsíci dubnu, která skončila v květnu. Z toho je zřejmé, že Váš předpoklad spuštění v červenci byl zcela nereálný, protože od okamžiku uzavření připomínek a souhlasu MČ se zadáním, potřebují projektant, zpracovatel — TSK a provozovatel nejméně půl roku na spuštění. Ke spuštění dojde 2.12.2019. Ohraničení rozšíření ZPS Jižní spojkou v zásadě držíme, drobnou technickou úpravu v místě Sliačské navrhl projektant a byla řádně projednána. Naopak porušení hranice na Jižní spojce původně navrhované do prostoru Hodkoviček nebylo možné projekčně připravit, zejména kvůli nedostatečné šíři uliček v Hodkovičkách. Připomínky občanů byly zahrnuty ve třech fázích. V první fázi projektantem před komisí dopravy, v druhé fázi na komisi dopravy a ve třetí fázi opravujeme ještě v dnešních dnech. Vlastní realizace, kdy pracovníci z dokončeného projektu, který finálně schvaluje město, nejprve realizují vodorovné značení a až poté značení svislé, vyvolává lokálně dílčí zmatek. Je to způsobeno i tím, že ne vždy při realizaci pracovníci dodavatele postupují systematicky a občas také zapomenou něco namalovat, případně namalují o kus víc, nebo zapomenou svislé značení zakrýt do doby, než bude zóna spuštěna. Některé nedostatky jsme museli řešit dokonce až na zodpovědném odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Věřím však, že všichni, kdo se na rozšíření ZPS těší, se 2.12.20019 dočkají. S pozdravem :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_07.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kaplana na starostku Michalcovou Irena Michalcová starostka V dne 4.10.2019 Č.j.:OKAS/IM/297/19 Vážený pane magistře, k Vašemu dotazu položenému na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 25.9.2019 týkajícího se pana místostarosty Ing. Josefa Svobody Ph.D., resp. vyhodnocení jeho pracovní aktivity a účasti na pracovišti, Vám sděluji následující: Není mým úkolem hodnotit pracovní aktivitu místostarostů ani ostatních členů Rady městské části Praha 4, nicméně pokud se jedná o činnost pana místostarosty Ing. Josefa Svobody Ph.D. pro městskou část Praha 4 jako uvolněného místostarosty, tak nemohu vznést námitky. V žádném právním předpise není upraveno, kde je pracoviště uvolněného člena zastupitelstva městské části či jeho pracovní doba, resp. „rozsah” výkonu funkce. V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR nelze omezovat rozsah výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva např. na 8 ½ hodin v sídle úřadu městské části, neboť funkce je vykonávána v kteroukoliv denní dobu a na celém území městské části i hlavního města Prahy. Je pouze právem, nikoliv povinností uvolněného člena zastupitelstva, být svým zaměstnavatelem uvolněn k výkonu jeho funkce (viz. stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR z 12.7.2019 a metodické doporučení tohoto odboru č. 5.5.). Právní předpisy neupravují žádné krácení odměny za výkon funkce v případě, kdy člen zastupitelstva neuplatní u svého zaměstnavatele překážku v práci z důvodu výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva. K Vašemu doplňujícímu dotazu pouze konstatuji, že ze shora uvedeného vyplývá, že si nesprávně vykládáte pojem „pracoviště” v souvislosti s výkonem funkce uvolněného člena zastupitelstva. Nelze tedy pouze na základě doby, kterou uvolněný člen zastupitelstva stráví na úřadě městské části vyvozovat, že nevykonává řádně svou funkci. Věřím, že jsem Vám podala srozumitelné vysvětlení a jsem s pozdravem Irena Michalcová starostka městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_08.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Bendla na radního Hrdinku RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 V Praze dne 21. 10. 2019 Vážený pane Bendle, jako odpověď na Vaši interpelaci Vám sděluji následující: Jak jistě dobře víte, v tuto chvíli je již uplatňována vyhláška č. 11/2019 Sb. hL m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Konkrétně od 8. 10. 2019 je zakázáno spalovat všechny druhy pevných paliv v období smogové situace v zařízeních, která neslouží jako primární zdroj tepla (tedy většinou krby na dřevo, včetně problematického mokrého), od 1. 10. 2020 k tomu přibude i zákaz spalování fosilních paliv v zařízeních 1. a 2. emisní třídy nebo která rovněž (kromě např. zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) slouží pro přímé vytápění místa instalace (opět tedy myšleny krby a podobná zařízení s nedokonalým spalováním za nižší teploty). Přechodné období je tu proto, aby si všichni majitelé měli šanci podat a vyřídit žádost pro přestavbu dosavadního zařízení na zařízení s vyšší emisní třídou (žádosti o kotlíkové dotace lze opět podávat od 21. 10. 2019), více to legislativně urychlit proto nedává smysl. Samozřejmě pro čistotu ovzduší je kruciální otázkou dodržování takové vyhlášky. Je sice pravdou, že ke vzniku oprávnění vstoupit do obydlí za účelem provedení kontroly lze podle zákona o ochraně ovzduší přistoupit až po opakovaném důvodném podezření na porušení zákonných povinností, což situaci stěžuje, ale nemyslím si, že občané by měli být aktivně vyzýváni takováto porušení hlásit. Občané, zvláště ve vilových zástavbách, kde se s podobnými praktikami zakuřování okolí setkáme nejčastěji, to sami velmi dobře vědí a se sousedy, kteří nařízení porušují, se často velmi rychle vypořádají, aniž by úřad musel zasahovat. I já podobné ekologické problémy řeším osobně, nezodpovědný občan určitě nestojí o negativní reklamu v místě svého bydliště či místní komunitě. Nicméně aktivně upozornit na existující vyhlášku MHMP a připravované změny s ní související, např. prostřednictvím webu MČ či radničního časopisu Tučňák, je z pohledu osvěty v této oblasti zcela na místě. S přáním hezkého dne RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_09.pdf %} ::: ### Interpelace zatupitele Slaniny na radního Hušbauera Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 V Praze 23. října 2019 Č.J. OKAS/JH/17/19/LCH Vážený pane zastupiteli, na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 4, konaném dne 25. 9. 2019, jste vznesl interpelaci na Radu městské části jako celek. Opakovaně se dotazujete na stav dozorčí rady městské společnosti 4 — Majetková, a.s. ve věci údajného odsouzení jednoho ze členů. Všichni členové dozorčí rady společnosti 4-Majetková byli řádně zvoleni Radou MČ Praha 4 a není nám znám důvod, proč by někdo ze členů neměl vykonávat tuto funkci, a to jak z pohledu kvalifikačního předpokladu, tak z pohledu případného konfliktu se zákonem, který v interpelacích zmiňujete. S pozdravem Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_10.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Zichy na radního Hrdinku RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životní prostředĺ a místní Agendu 21 V Praze dne 30. 9. 2019 Č.J. OKASTW27/19/LCH Vážený pane Zicho, jako odpověď na Vaše interpelace Vám sděluji následující: 1) Plasmová obrazovka v přízemí ÚMČ Praha jako taková neslouží pro reklamní sdělení, proto ani informace o webu radního pro životní prostředí nemůže být chápána jako reklama (ať už placená či neplacená). Jedná se o informační kanál určený pouze pro návštěvníky úřadu, kteří se při čekání na odbavení jeho prostřednictvím mohou seznámit s chystanými akcemi pořádanými či spolupořádanými MČ Praha 4 a také s agendou jednotlivých radních, v tomto případě s agendou a odborným profesním zázemím radního pro životní prostředí a místní Agendu 21. Uvedený web je v tomto smyslu a také svým obsahem veřejný a prostřednictvím kontaktního formuláře slouží k rychlé komunikaci mezi občanem a radním pro životní prostředí. Dále z reakcí občanů, kteří si jeho prostřednictvím se mnou sjednali schůzku, vyplývá, Že se rádi seznámili s odborným obsahem webu a na jeho základě pak akcentovali své podněty, což pokládám za mimořádně přínosné a lidské. 2) Plánovaný biotop v Braníku, který by technicky, dimenzionálně i ekonomicky vycházel z parametrů biotopu v Lysolajích, by měl být situován do parku Za Mlýnem tak, aby přimo navázal na probíhající revitalizaci dolního úseku Kunratického potoka (jako jeho pravostranný přítok). Možnost navázání na tuto investiční akci MHMP jsem přímo konzultoval se specialistou vodních toků MHMP a jeví se jako bezproblémová. Paní místostarostka Lysolají mi poskytla projektovou dokumentaci biotopu v Lysolajích, ale i další podklady pro vypracování studie biotopu v Braníku. S příslušnými finančními prostředky pro Zpracování studie se v rozpočtu na rok 2020 počítá. Jelikož je ještě potřeba dořešit odlišný způsob napájení biotopu vodou (oproti biotopu v Lysolajích) a počkat na dokončení realizace revitalizace Kunratického potoka, samotná realizace biotopu v Braníku připadá v úvahu v horizontu jednotek let, i když bych si přál, aby to bylo dříve. Budu milerád, pokud příslušný návrh realizace biotopu v Braníku, až bude k jednání, osobně podpoříte. S přáním hezkého dne RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životního prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_11.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky Sýkorové na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 23. října 2019 čj: OKAS/MH/77/19/00M Vážená paní zastupitelko, reaguji na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se konalo dne 25.9.2019. Dovolte mi Vás informovat, že městská část Praha 4 dosud žádnou oficiální žádost ve věci Vámi zmíněného memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze od odpovědného radního hlavního města Prahy neobdržela. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_12.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Šandora na radního Váchu Filip Vácha radní V Praze dne 22. října 2019 čj: OKAS/FV/5/19 Vážený pane zastupiteli, k Vaší interpelaci ve věci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vám sděluji, že Vámi zmiňovaná směrnice byla usnesením Rady městské části Praha 4 č. 15R-705/2019 z 21.8.2019 zrušena, nicméně stejným usnesením bylo stanoveno, že při zadávání veřejných zakázek se bude postupovat podle původní Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Tato Směrnice o zadávání veřejných zakázek upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, viz následující citace: „IV. ++Veřejné zakázky malého rozsahu § 27. § 31++ IV.1. Při zadávání VZ na dodávky nebo služby s předpokládanou hodnotou rovnou nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH a VZ na stavební práce s předpokládanou hodnotou rovnou nebo nižší než 6 mil. Kč bez DPH se dodržují zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadávací odbor a příkazník jsou povinni před vyzváním dodavatele k podání nabídky ověřit jeho základní způsobilost dodavatele podle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ (likvidace, úpadek), profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ a zda dodavatel není nespolehlivým plátcem daně podle § 106a zákona o DPH. VZ není zadávána tomu, kdo nesplňuje základní nebo profesní způsobilost nebo je veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce DPH. Splnění základní a profesní způsobilosti a spolehlivost plátce DPH si zadávací odbor a příkazník ověřuje za použití dálkového přístupu do veřejných elektronických registrů (především informační systém o veřejných zakázkách -www.isvz.cz obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, evidence úpadců - DPH — www.mfcr.cz registr plátců DPH- http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), příp. speciálních registrů nebo si od dodavatele vyžádá kopie příslušné listiny prokazující splnění. IV.2. Je-li předmět zakázky rozdělen na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu zakázky rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí. Předmět zakázky nesmí být rozdělen, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod shora uvedené limity. Postupem podle § 19 až § 22 ZZVZ se určuje, zda předpokládaná cena předmětu zakázky bez DPH přesahuje limit 200 000 Kč. Tento limit je vnitřním omezením MČ. Je nepřípustné rozdělovat zakázku přesahující výší peněžitého plnění MČ částku 200 000 Kč bez DPH při zadávání zakázky odborem do několika objednávek nebo smluv. IV.3. Zakázky lze zadávat na základě usnesení Rady MČ nebo na základě rozhodnutí odboru nebo příkazníka o výběru dodavatele. IV.4. Odbory mohou zadávat zakázky formou dodavatelem akceptované objednávky nebo smlouvy, přičemž návrh na její uzavření nejsou povinni předkládat Radě MC k rozhodnutí usnesením, pokud peněžité plnění MČ nepřesáhne 200 000 Kč bez DPH . IV.5. U zakázky s výší peněžitého plnění MČ do 200 000 Kč bez DPH a u zakázky zadávané příkazníkem je povinností zadavatele si před zadáním zakázky ověřit, zda dodavatel splňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je výše uvedeno, a spolehlivost plátce DPH. Současně si ověří i cenu obvyklou (průzkumem trhu nebo poptávkovým řízením). IV.6. U zakázky s výší peněžitého plnění MČ vyšší než 200 000 Kč bez DPH jsou odbory povinny předkládat Radě MČ návrh k výběru dodavatele doložený alespoň třemi nabídkami splňujícími základní a profesní kvalifikační předpoklady a spolehlivost plátce DPH a Rada MČ rozhoduje usnesením o zadání zakázky. V odůvodněných případech lze doložit i méně nabídek (např. dodavatel nereagoval na výzvu k podání nabídky, existuje pouze jeden dodavatel, nebo je cena stanovena právním předpisem). Podrobné zdůvodnění musí být součástí důvodové zprávy. IV.7. Dodavatelé, kteří podstatným způsobem porušili smlouvu uzavřenou s MČ (vady plnění, neodstranění vad plnění, prodlení s plněním apod.), nebudou vyzýváni k podání nabídky. IV.8. Společnostem, v nichž má MČ výlučná majetková práva nelze zadávat zakázky, které by plnily výhradně subdodavatelsky, aniž byli vyzváni k podání nabídky i další dodavatelé, jak je výše uvedeno. IV.9. Pokud jsou na základě rámcových smluv schválených radou vystavovány objednávky, jejichž celková načítaná hodnota nepřevýší schválený objem peněžitého plnění, nejsou odbory povinni předkládat Radě MČ tyto objednávky ke schválení. IV. 10. V případě havárie či v krajně naléhavém případě hrozícím škodou na majetku nebo životě, kdy z časových důvodů nelze konat zasedání Rady MČ, mají-li být následky havárie rychle a účinně odstraněny či má-li se hrozící škodě na majetku nebo na životě včas zabránit, aniž by hrozilo nebezpečí z prodlení, je vedoucí odboru nebo starosta oprávněn samostatně zadávat zakázky bez schválení Rady MČ. Ustanovení podpisového řádu o rozsahu podpisového oprávnění vedoucího odboru při plnění MČ do 500 tis. Kč s DPH a o povinnosti vyhotovit písemné vyhotovení smlouvy při plnění MČ vyšším než 200 tis. Kč bez DPH tím však není dotčeno. Vedoucí odboru informuje následně Radu MČ o zadání zakázky, jde-li o zakázku s plněním MČ přesahujícím 200 000 Kč bez DPH. V případě havárie je tento postup možný pouze při existenci naléhavé potřeby neprodleně odstranit neočekávaně vzniklý havarijní stav, nikoliv při dlouhodobé potřebě odstranit havarijní stav vzniklý zanedbáním nebo odkládáním nutných prací. Stejným způsobem lze postupovat u povinných revizí, pokud tak nedojde k obcházení zákonných finančních limitů a finančních limitů daných touto Směrnicí. IV.11. Při hodnocení nabídek plátců a neplátců DPH přihlíží odbor příkazník k tomu, zda s ohledem na předmět zakázky má MČ nárok na odpočet DPH. IV. 12. Zakázku nelze zadat před ověřením jejího rozpočtového krytí příslušným správcem rozpočtu. V případě objednávek musí příslušný správce rozpočtu v objednávce svým podpisem potvrdit rozpočtové krytí zakázky před podpisem objednávky osobou jednající za MČ. V případě smluv na zakázky, které lze zadávat bez rozhodnutí Rady MČ, příslušní správci rozpočtu potvrzují rozpočtové krytí před uzavřením smlouvy na zvláštním listě, který uchovává spolu se smlouvou příslušný referent. V případě smluv na zakázky, které lze zadávat na základě rozhodnutí Rady MČ, příslušní správci rozpočtu potvrzují rozpočtové krytí v záhlaví materiálu předkládaného na zasedání Rady MČ. IV.13. Odbory a příkazník nesmí zadávat zakázky, které nejsou kryty rozpočtem MČ. Tzn. nelze zadávat zakázky, k jejichž zaplacení není dostatek peněz, nebo zakázky, které nejsou zahmuty v rozpočtu na příslušný kalendářní rok. V takovém případě lze zakázku zadat až po OFS odsouhlaseném rozpočtovém opatření. IV.14. Příkazník poskytuje MČ minimálně jedno vyhotovení smluv a akceptovaných objednávek uzavřených jménem MČ k archivaci, k plnění povinnosti zveřejnění podle ZZVZ a k plnění povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Příkazník poskytuje MČ další informace o plnění smluv (výše skutečně uhrazené ceny) ke zveřejnění na profilu zadavatele podle ZZVZ. „ Ze shora uvedeného je patrné, že veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500.000 Kč jsou soutěženy dostatečně otevřeně právě vzhledem k potřebě efektivnosti zadávání veřejných zakázek a úprava jejich zadávání je provedena vnitřním předpisem městské části Praha 4. Městská část Praha 4 neoslovuje dodavatele nepřímo, jak uvádíte ve své interpelaci, nýbrž jedná s oslovenými dodavateli přímo, přičemž jejich okruh není uzavřený. S pozdravem Filip Vácha :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_13.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/72/19/00M Vážený pane zastupiteli Růžičko, na Váš dotaz ohledně postupu při prodeji pozemků si Vám dovoluji sdělit skutečnosti, které jsou Vám známé z doby Vašeho působení ve vedení městské části jako radního, a to že pozemky k prodeji jsou ve většině případů Zastupitelstvu MČ Praha 4 předkládány na základě žádosti občanů, společností či družstev o jejich prodej, kdy tato skutečnost je vždy uváděna v důvodové zprávě předkládaného návrhu k rozhodnutí. Důvodem pro podání žádosti o odkup pozemků nejčastěji bývá snaha o sjednocení vlastnictví stavby a pozemku či vypořádání funkčně souvisejícího pozemku se stavbou, např. zahrady. Takovéto pozemky jsou pro MČ Praha 4 nepotřebné a nevyužitelné. Rovněž důvod a způsob dalšího využití pozemků je v důvodové zprávě taktéž vždy uveden. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_14.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kutílka na starostku Michalcovou Irena Michalcové starostka V Praze dne 22.7.2019 Č.j.:OKAS/2019/146/1M Vážený kolego, reaguji na Vaši interpelaci z 5. zasedáni ZMČ Praha 4 ze dne 26.6.2019 týkající se situace v základních školách, resp. jmenování ředitelky ZŠ Nedvědovo náměstí a její následný brzký odchod, výsledku konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Sdružení, Montessori školy Archa a koncepce rozvoje základního vzdělávání na Praze 4: 1. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědoovo náměstí 140, proběhlo v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platnén znění). Na základě výsledku konkurzniho řízení a doporučení konkurzní komise RMČ Praha 4 svým usnesením č. 7R-273/2019 ze dne 3. 4. 2019 jmenovala ředitelkou ZŠ Nedvědovo náměstí Mgr. Lenku Klupákovou. Rozhodnutí Mgr. Lenky Klupákové rezignovat na vedoucí pracovní místo ředitele školy proběhlo v souladu se zákonem č. 262/2006 sb., zákoník práce, v platném znění. 2. Konkurmí řízenĺ na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ, Praha 4, Sdružení 1080, proběhlo dne 21.6.2019 v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a komisích, v platném znění). Na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise RMČ Praha 4 svým usnesením č ; 14R-540/2019 dne 17.7.2019 jmenovala ředitelkou ZŠ a MŠ Sdružení Mgr. Romanu Mrázovou. 3. Pro školní rok 2019/2020 bude Montessori škola Archa nadále využívat prostory ZŠ Jeremenkova. prostory splňují potřeby Montessori školy pro výuku v 1. — 8. ročníku. V současné době probíhají ze strany MČ Praha 4 intenzivní jednání pro zajištění vhodných prostor pro školni rok 2020/2021, kdy bude škola zajišťovat výuku pro 1. — 9. ročník. 4. Koncepční materiál týkající se rozvoje školství na území MČ Praha 4 bude zpracován. Po prázdninách bude vytvořena ve spolupráci s odborem školství, prevence a rodinné politiky pracovní skupinu, která zmapuje situaci ve školách zřizovaných naši městskou částí. Výchozí podklady jsou již Zpracovány. Jedná se o dokumenty, které byly vytvořeny v rámci projektu MAP - místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4, realizovaného MČ Praha 4 v letech 2016 — 2018. Jsou jimi zejména demografické studie, strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku 2023 i SWOT3-ana1ýza. Soukromým subjektům, které nabízejí základní vzděláváni, se snaží městská část Praha 4 vždy vyhovět a vydat souhlasné stanovisko (např. SCIO škola, Montessori škola nebo ZŠ Spolu růst) s cílem zajistit rozmanitou vzdělávací nabídku na svém území. Irena Michálková starostka městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_15.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Bendla na 1. místostarostu Kováříka Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta V Praze dne 24. října 2019 čj: OKAS/ZK/35/19 Vážený pane zastupiteli, dovoluji si odpovědět na interpelaci k problematice domácích topenišť na uhlí. Jak jsem již uvedl na Zastupitelstvu, Zastupitelstvo hlavního města Prahy v této otázce nelenilo a zkrátilo lhůtu účinnosti zákona o dva roky. Stejně jako zákon, tak i vyhláška hlavního města Prahy tímto vyřadí z provozu veškerá domácí topeniště na uhlí, která nesplní přísné emisní limity. Usnesení Zastupitelstva HMP 9/36 ze dne 19.9.2019 zkrátilo lhůtu, do kdy musí být splněny zákonné podmínky, na 1.10.2020. Toto zkrácení bylo možné zejména díky tomu, že počet takto nevyhovujících topenišť v Praze není příliš vysoký. Bohužel i těch několik set topenišť výrazně zamořuje své okolí. Realizaci a dohled nad splněním této vyhlášky má na Praze 4 na starosti OŽPAD - oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství. Jsem přesvědčen, že tato vyhláška a její naplnění v praxi, výrazně pomohou odstranit poslední čoudící komíny na Praze 4. S pozdravem :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_16.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kaplana na 1. místostarostu Kováříka Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta V Praze dne 24. října 2019 čj: OKAS/ZK/36/19 Vážený pane kolego, nám oběma leží na srdci dostupnost jednotlivých míst na Praze 4 pro handicapované občany. Jednou z možností, jak jim pomoci, jsou parkovací stání pro invalidy. Na Praze 4, stejně jako ve všech místech, kde existují ZPS, jsou vyhrazená stání pro invalidy dvojího druhu. Jednak jednotlivá místa vyhrazená pro konkrétní vozidlo, kterých se na území MČ vyskytuje více než 500. A také místa bez konkrétního určení (bez dodatkové tabulky s SPZ vozidla), která jsou na většině frekventovaných míst a kterých výrazně přibylo v místech, kde je ZPS. Jak jsem uvedl již na jednání Zastupitelstva, naší společnou snahou je dostat tato místa do všech lokalit, kde se nacházejí cíle potřebné pro naše handicapované spoluobčany. Zdvojení těchto míst má smysl v místech nejvyšší poptávky — u zdravotnických zařízení, sociálních zařízení případně specifických obchodů (např. lékáren). Díky velmi dobré spolupráci OŽPADu ale i projektanta ZPS s organizacemi sdružujícími invalidy, se velmi dobře daří vytipovávat velmi dobrá místa pro tato stání. Ještě jednou Vám pane kolego děkuji za Váš zájem a věřím, že se nám společně bude i nadále dařit nejen v oblasti míst pro invalidy. S pozdravem :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_17.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/73/19/OKS Vážený pane zastupiteli, dovolte, abych reagoval na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se konalo dne 25.9.2019. Velmi děkuji za Váš zájem o soutěž Podnikatel Prahy 4, kterou jsem navázal právě na Vaši činnost jako dříve příslušného místostarosty pro oblast podpory podnikání. Po dobu nominování a hlasování městská část Praha 4 žádným způsobem neupravovala jednotlivé nominace a hlasování především proto, aby nedošlo ke zpochybnění soutěže a jejích pravidel. V rámci technického zajištění hlasování byl využit stávající, pouze o nezbytné parametry soutěže a formulace doplněný, modul pro nominování a hlasování. V současnosti probíhá v souladu s pravidly soutěže vyhodnocení a výsledky budou omámeny na webových stránkách městské části Praha 4 a v časopisu Tučňák. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_18.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky P. Rejchrtové na radního Opu Patrik Opa, MBA neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 16. 10.2019 čj.: OKAS/PO/63/19/ÚP Vážená paní zastupitelko, v návaznosti na Vaši interpelaci z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaného dne 25. 9. 2019 mi dovolte Vás informovat a ubezpečit, že na zpracování metodiky pro posuzování stavebních záměrů ve vilových čtvrtích, dle Vámi zadané objednávky, se stále pracuje. Vypracování metodiky se z různých důvodů opozdilo, nicméně v srpnu 2019 proběhla první informační schůzka o stavu rozpracovanosti, další schůzka je domluvena ještě v průběhu října. Jakmile budeme mít zpracovanou metodiku, popř. její koncept, k dispozici, rád Vám ji poskymu k seznámení. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_19.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na radního Hrdličku RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životní prostředí a mátni Agendu 21 V Praze dne 30. 9. 2019 Č.J. OKAS/TH/26/19/LCH Vážený pane Růžičko, jako odpověď na Vaši interpelaci Vám sděluji následující: Plánovaný biotop v Braníku, který by technicky, dimenzionálně i ekonomicky vycházel z parametrů biotopu v Lysolajích, by měl být situován do parku Za Mlýnem tak, aby přímo navázal na probíhající revitalizaci dolního úseku Kunratického potoka (jako jeho pravostranný přítok). Možnost navázání na tuto investiční akci MHMP jsem přímo konzultoval se specialistou vodních toků MHMP a jeví se jako bezproblémová. Paní místostarostka Lysolají mi poskytla projektovou dokumentaci biotopu v Lysolajích, ale i další podklady pro vypracování studie biotopu v Braníku. S příslušnými finančními prostředky pro zpracování studie se v rozpočtu na rok 2020 počítá. Jelikož je ještě potřeba dořešit odlišný způsob napájení biotopu vodou (oproti biotopu v Lysolajích) a počkat na dokončeni realizace revitalizace Kunratického potoka, samotná realizace biotopu v Braníku připadá v úvahu v horizontu jednotek let, i když bych si přál, aby to bylo dříve. Budu milerád, pokud příslušný návrh realizace biotopu v Braníku, až bude k jednání, osobně podpoříte. S přáním hezkého dne RNDr. Tomáš Hrdlička, Ph.D. radní pro životního prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_20.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kaplana na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/71/19/OOM Vážený pane zastupiteli Kaplane, na základě Vaší interpelace přednesené na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 25.9.2019 Vám sděluji, že MČ Praha 4 se řídí, stejně jako předchozí politická reprezentace ve vedení MČ Praha 4, koncepcí bytové politiky MČ Praha 4 pro rok 2007 a navazující období, přijaté usnesením Zastupitelstva č. 5Z-18/2007 a dalšími následujícími dílčími rozhodnutími Zastupitelstva jako např. rozhodnutí č. 3Z-05/2011, k Zásadám prodeje volných bytových jednotek, usnesení ZMČ č. 10Z-32/2012, k optimalizaci bytového fondu prodejem jednotek se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném a funkčně souvisejícím pozemku. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_21.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky P. Rejchrtové na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/66/19/OOM Vážená paní zastupitelko, na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 25.9.2019 jste ve své interpelaci uvedla, že Vás zajímají pravidla pro přidělování bytů v majetku MČ Praha 4, úředníkům MČ Praha 4 a dalším důležitým osobám, jako jsou např. policisté. Městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 23R-1017-2001 ze dne 27. 11. 2001 včetně jeho pozdějších doplňků, naposledy doplněn a upraven usnesením Rady městské části Praha 4 č. 6R-306/2016 ze dne 23.3.2016, která jsou veřejně dostupná na webových stránkách MČ P4 viz.: http://www.praha4.cz/file/Rrc1/Zavazny-postup-pri-pronajimani-bytu-v-domech-hl-m-Prahy-paltny-od-23-3-2016.pdf. ::: spoiler náhled {%pdf https://www.praha4.cz/file/Rrc1/Zavazny-postup-pri-pronajimani-bytu-v-domech-hl-m-Prahy-paltny-od-23-3-2016.pdf %} ::: Dle článku VI. tohoto Závamého postupu je realizován pronájem bytů v bytových domech a v objektech základních a mateřských škol pro zaměstnance MČ Praha 4, zaměstnance MP, zaměstnance organizací zřizovaných nebo založených MČ Praha 4, popř. i dalším skupinám zaměstnanců s místem výkonu zaměstnání na území MČ Praha 4 (např. zdravotnický personál Thomayerovy nemocnice, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ....) Zároveň jste žádala o seznam odmítnutých úředníků a dalších žadatelů o služební byty od května 2019 se zdůvodněním, proč jejich žádosti byly zamítnuty. K uvedenému sděluji, že žádný úředník nebo jiný zaměstnanec nebyl od května 2019 odmítnut nebo jeho žádost zamítnuta. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_22.pdf %} ::: ### Interpelace zatupitele Růžičky na radního Váchu Filip Vácha radní V Praze dne 22. října 2019 čj: OKAS/FV/6/19 Vážený pane zastupiteli, dovolte mi, abych reagoval na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaného dne 25.9.2019. V současné době se finalizuje zadávací PD na 1.část II.etapy, která obsahuje následující objekty: 1) Dokončení vnitroareálové komunikace 2) Letní sprchy a toalety vč. kanalizační přípojky 3) Dětské hřiště 4) Areálové oplocení 5) Sadové a terénní úpravy S pozdravem Filip Vácha :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_23.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kaplana na 1. místostarostu Kováříka Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta V Praze dne 24. října 2019 čj: OKAS/ZK/37/19 Vážený pane kolego, děkuji za Váš dotaz týkající se neuváženého navyšování daně z nemovitosti. Kromě toho, že jsem dal velmi široký prostor, aby se mi přihlásili vlastníci nemovitých věcí na Praze 4, kteří mají zájem, aby se navýšila daň z nemovitosti na dvojnásobek, tak jsme si udělali dílčí finanční rozvahu. Bohužel, až do dnešního dne se přihlásil jediný občan (slovutný ředitel příspěvkové organizace zřizované MČ, pan kolega Schneider), který projevil zájem, aby mohl platit vyšší daň. Dokonce ani nikdo z těch, kteří na Zastupitelstvu hlavního města zvýšení daně z nemovitostí schválili a mají nemovitost na Praze 4, zájem platit vyšší daň neprojevil. Ze stručné analýzy vyplývá, že každý vlastník nemovitosti ze svých příjmů formou daní z příjmu a sociálních a zdravotních poplatků (buď sám, nebo jeho zaměstnavatel) odvede 62,5% veškerých příjmů. Připočteme-li k tomu daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%, je jasné, že navyšování daně z nemovitých věcí, bez současného snížení odvodů na sociálním a zdravotním pojištění je nemravné a není možné s ním souhlasit. Mysleli jsme i na finanční zdroje městské části. Jsem si hluboce vědom toho, že sestavování rozpočtu by bylo s dalšími penězi na straně příjmů jednodušší. A jsem však hluboce přesvědčen, že nemohu kvůli zjednodušení své práce zvyšovat daňovou zátěž všech vlastníků nemovitostí na Praze, zvláště když by to znamenalo pro každého vlastníka bytu či rodinného domku zhruba tisícovku či více vydat z rodinného rozpočtu. Jsem rád, že nám oběma leží na srdci dobré fungování městské části a zájem našich občanů. S pozdravem :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_24.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na radního Váchu Filip Vácha radní V Praze dne 22. října 2019 čj: OKAS/FV/7/19 Vážený pane zastupiteli, chodník Matěchova byl původně proveden z betonových dlaždic, které byly rozlámané, povrch byl hrbolatý minimálně z 50% plochy. TSK jako správce chodníků a komunikací požaduje chodníky z důvodu snadné údržby převážně asfaltové. I zde měl být původně použit asfaltový povrch v jednom pásu, po zásahu radnice, za pomoci projektanta z TSK, bylo do projektu zpracováno použití zámkové dlažby. V současné době se tato akce realizuje. S přátelským pozdravem Filip Vácha :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_25.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/74/19/OKS Vážený pane zastupiteli, dovolte, abych reagoval na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se konalo dne 25.9.2019. Městská část Praha 4 postupovala ve věci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby spojené s akcí Svatováclavské velebení 2019 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tak, aby nedocházelo k účelovému dělení veřejné zakázky. Vážený pane zastupiteli, požadované doklady k této veřejné zakázce malého rozsahu Vám osobně předám oproti podpisu převzetí. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_26.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na radního Váchu Filip Vácha radní V Praze dne 22. října 2019 čj: OKAS/FV/8/19 Vážený pane zastupiteli, na Vaši interpelaci, kde jste se ptal, podle jakého postupu se postupuje, když se byty opravují „natvrdo kladivem” Vám sděluji, že při všech opravách a investičních akcích se postupuje dle projektové dokumentace. S pozdravem Filip Vácha :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_27.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 21. října 2019 čj: OKAS/MH/75/19/OOM Vážený pane zastupiteli Růžičko, v návaznosti na Vaší interpelaci vznesenou na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 25. 9. 2016, týkající záměru prodeje pozemku parc. č. 206/1, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou technického vybavení bez čp/če, vše katastrální území Michle, Praha 4, zveřejněného na základě rozhodnutí Rady městské části Praha 4 č. 17R-764/2019 a existence developerského projektu, sděluji, že městská část Praha 4 k předmětnému záměru nedisponuje žádným developerským projektem. Stejně tak, jak jsem Vám sdělil v odpovědi na předchozí interpelaci, nejedná se o žádné náhodné „vyvěšení”, ale o záměr prodeje nepotřebného majetku, kdy vlastnímu rozhodnutí Rady městské části Praha 4 předcházelo projednání záměru jak v majetkové komisi, tak v komisi územního rozvoje, v obou případech s kladným doporučením, na základě kterých Rada rozhodla o zveřejnění záměru prodeje za podmínek v záměru uvedených. S pozdravem Michal Hroza :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_28.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Štěpánka na místostarostu Svobodu Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Místostarosta pro oblast sociální a zdravotní politiky č.j.: P4/OKAS/JS/38 Vážený pane magistře, milý Petře odpovídám na dotaz mě adresovaný na jednání Zastupitelstva dne 25. záři 2019, týkající se uspokojování poptávky sociálního bydlení v souvislosti s prodejem volných bytových jednotek a k údajným změnám podmínek prodeje bytů. Podmínky prodeje volných bytových jednotek se nezměnily a nadále je v platnosti usnesení zastupitelstva městské části Praha 4 č.3Z-05/2011, k Zásadám prodeje volných bytových jednotek spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku z majetku MČ Praha 4 formou výběrových řízení realizovaných na základě zveřejněných záměrů. Prodej volných jednotek poptávku po sociálním bydlení nijak neovlivňoval, a to ani za Tvého působení ve vedení městské části a nijak neovlivňuje ani v současné době. Žádostem občanů o sociální bydlení, splňující podmínky pronájmu bytu pro sociální bydlení, městská část, v souladu se Závazným postupem pronajímání bytů, schváleným usnesením Rady městské části Praha 4, ve znění pozdějších zmen a doplňků, vždy vyhověla a poptávku po sociálním bydlení vždy uspokojila z bytového fondu, která není určena k privatizaci. S pozdravem Josef Svoboda V Praze dne 24.10.2019 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190925_29.pdf %} :::