124 views
# Písemné odpovědi na interpelace z jednání zastupitelstva konaného 06.02.2019 [TOC] ## Interpelace občanů ### Interpelace p. Horálka na místostarostu Zichu ::: spoiler Otázka **Občan pan Petr Horálek:** Potřetí a naposledy vás zde zdravím. Tentokrát s dotazem, který jsem dostal od jednoho občana ze sídliště Novodvorská. Týká se objektu, který je v majetku městské části, na adrese Údolní 1147/73. Objekt, ve kterém sídlil úřad práce, se nachází nedaleko zastávek MHD Jílovská, zatáčka na katastru Braníka. U tohoto domu je napsáno, že od 15. ledna, jak vidíte na fotografiích, které snad běží za mnou, se měly otevřít služby jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. Včera jsem to kontroloval, ten dům je stále zavřený, byť prochází rekonstrukcí. Takže můj dotaz na pana místostarostu Zichu, který má na starosti nemovitý majetek, je, kdy tento dům začne fungovat? Jaké konkrétní služby pro seniory, zejména pro seniory tam budou otevřené? A zejména mi bylo kladeno na srdce, abych se zeptal, jaká lékárna tam bude otevřena? Jaká značka nebo jaká konkrétní lékárna tam bude? Protože senioři už si vybírají, do jaké lékárny budou chodit. A samozřejmě mě zajímá, jaké dětské skupiny a jaké lékařské služby pro veškerou veřejnost tam budou. A zda se toho skutečně dočkáme na začátku tohoto roku, jak je tam na cedulích avizováno. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek vašeho jednání. ::: **Mgr. Lukáš Zicha** místostarosta V Praze dne 26.02.2019 čj.: P4/OKAS/LZ/9/19/LA Vážený pane Horálku, v návaznosti na Vaší interpelaci vznesenou na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 6. 2. 2019 Vám sděluji požadované informace k objektu v ul. Údolní, Praha 4 — Braník. Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 2612/25, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1147 a pozemku parc. č. 2612/26, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če, vše v ul. Údolní, Praha 4 — Braník byla uzavřena dne 30. 6. 2017 se společností JRJ PHARMA, s.r.o., IČ: 061 43 822. Účelem nájmu je provozování komunitního centra, mateřské školy (dětská skupina), lékařského domu a sociálních služeb, rehabilitačního a skupinového cvičení a lékárny. K termínu otevření pro veřejnost Vás informuji, že se původně zamýšlelo, že by se provedla jen částečná kolaudace, která by se vztahovala na prostory dětské skupiny a cvičebního sálu. S ohledem na rozsah dokumentů potřebných pro kolaudaci došel nájemce k závěru, že kolaudace proběhne rovnou na celý objekt. Termín kolaudace je 22.2. 2019. Otevření pro veřejnost bude hned po kolaudaci. Služby budou pro veřejnost poskytovány v tomto rozsahu: ++Dětská skupina:++ Dětská skupina bude provozována v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o měně souvisejících zákonů. Dětská skupina provozuje svojí činnost podobně jako klasická státní školka. Jen s tím rozdílem, že dětská skupina má nižší kapacitu dětí, ale vyšší kapacitu personálu. Dětská skupina Ježek, která je umístěna v objektu je o maximální okamžité kapacitě 9 dětí, přičemž jsou přítomny vždy dvě chůvy. Provozní doba dětské skupiny bude každý všední den od 7:30 do 17:00. Pro děti bude zajištěna strava formou smluvní partnera. Strava se bude skládat s dopolední svačinky, oběda a odpolední svačinky. Pro děti bude připraven roční vzdělávací plán, který bude obsahovat všechny rozvojové aktivity. Do výuky bude zařazena i výuka anglického jazyka. Dětská skupina je určena pro děti ve věku od 2 — 6 let. ++Komunitní centrum Údolní:++ Komunitní centrum Údolní je primárně zaměřeno na podporu seniorů. Senioři by měli mít možnost zachovat si své role nebo získat nové, jež dávají smysl jeho životu. K přizpůsobení se dnešní moderní době společnosti potřebují nové informace a dovednosti, které jsou pro ně užitečné a funkční. Komunitní program bude obsahovat širokou škálu nabídek v oblasti aktivizačních, vzdělávacích a volnočasových aktivit, ve kterých si každý senior bude moci vybrat ty aktivity, které jsou pro něho nejvhodnější. Komunitní centrum bude klást důraz na organizaci skupinových a mezigeneračních aktivit, aby docházelo k propojování a navazování nových kontaktů mezi cílovou skupinou, ale i ostatní komunitou. Co se týká provozu lékárny, tak lékárnu bude provozovat nájemce, společnost JRJ PHARMA, s.r.o., a v současné době jedná o franchisingové smlouvě s Benu. Otevření lékárny pro veřejnost je plánováno k 1.4.2019. S pozdravern Mgr. Lukáš Zicha místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_01.pdf %} ::: ### Interpelace p. Horálka na místostarostu Vansu ::: spoiler Otázka **Občan Petr Horálek:** Děkuji panu starostovi, že mi uvolnil místo. Byl jsem poučen jedním nejmenovaným členem Rady, že se moc mračím, tak se pokusím na vás usmívat ve svém druhém vystoupení. Ještě jednou hezké odpoledne. Můj dotaz se opravdu týká palčivého bodu terasa Budějovická. My, co pravidelně využíváme stanici metra Budějovická, tak víme, o co se jedná. Od poloviny ledna do poloviny prosince minulého roku zde byla zcela uzavřená terasa mezi metrem, budovou DBK, z metra se od ledna do října nedalo vystupovat jednou stranou. Bylo to jedné velké předvolební téma, i povolební téma. A teď, pokud jste četli poslední Tučňák, na několika stranách dokonce se to téma dál rozebírá. Já jsem si tam přečetl, nebo se snad chystá, nebo možná už uzavřelo nějaké memorandum mezi Hlavním městem Prahou a soukromými vlastníky včetně vlastníka DBK. V Tučňáku se píše, že Praha 4 bude součástí toho memoranda. V Mladé frontě Dnes např. psali, že ne. Takže můj první dotaz je, jestli Praha 4 opravdu jako městská část bude uzavírat nějaké memorandum ohledně opravy té terasy Budějovická. Pokud ano, tak mě zajímá kolik a jestli to máte vůbec naplánováno v tom rozpočtu, který jste si ještě neschválili, a o kterém tady teď dvě hodiny vedete, nebo vedeme včetně mě, debatu. A rád bych upozornil, že terasa je v havarijním stavu minimálně od roku 2010. A my, jako bývalí zastupitelé, jsme už v červnu 2011 přijali usnesení, ve kterém vyzýváme, aby nám Hlavní město Praha jako Praze 4, městské části, jako nám, jako občanům městské části, předalo do správy nemovité majetky nad stanicí metra. Takže bych rád upozornil pana radního, který má na starosti nemovitý majetek, že by nadále měl vést jednání s Hlavním městem Prahou o předání těchto nemovitostí, protože to usnesení Zastupitelstva je nadále platné. A můj poslední dotaz tedy je, kdy se ta terasa začne skutečně opravovat? A rozhodně bych varoval před tím, což je na straně 7 v únorovém čísle Tučňáku, aby ta terasa byla předána komplětně do soukromých rukou. Protože v tom okamžiku samospráva, ať už na úrovni hlavního města Prahy, dopravního podniku nebo městské části bude mít menší páky, menší nástroje k tomu, ovlivňovat opravy, tu podobu, v jaké bude fungovat. Přece jenom stanice metra Budějovická je naprosto strategický dopravní bod. Takže děkuji za odpovědi, ať už od pana Vansi nebo od pana Zichy v ústní či písemné podobě. Děkuji za pozornost. ::: **Mgr. Tibor Vansa** místostarosta pro dopravu, životní prostředí a místní agendu 21 V Praze dne 6.3.2019 č.j.: OKAS/TV/60/19 Vážený pane Horálku, dovolte abych Vám společně s panem Mgr. Zichou odpověděl na Vaši interpelaci ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. února 2019. Členové rady MČ Praha 4 se aktivně účastní diskuze o opravě terasy na stanici Budějovická, kterou vede radní pan Chabr z MHMP. O průběhu jednání se průběžně informujeme, aktivně se účastníme společných setkání a v tuto chvíli máme důvěru v pana radního pro majetkové záležitosti, jednání vedou k úspěšnému konci. Hlavní poselství memoranda spočívá v rozhodnutí, že je definitivně upuštěno od myšlenky bourání terasy a všechny strany se budou snažit situaci co nejdříve vyřešit. Memorandum bylo schváleno radou HMP sice bez formální účasti MČ Praha 4, avšak ta je s jeho zněním a tímto mezikrokem v jednání ztotožňuje. V tuto chvíli probíhá tvorba zadání projektové dokumentace pro opravu terasy, jejímž cílem bude v co nejkratším termínu stavbu opravit. HMP i MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s plným předáním do rukou soukromého investora, byť jeho spoluúčast považuje za žádoucí. S pozdravem Mgr. Tibor Vansa místostarosta pro dopravu, životní prostředí a místní agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_02.pdf %} ::: ### Interpelace p. Janouška na radní Rejchrtovou ve věci Rezidence Park Kavčí hory :::spoiler Otázka **Občan Ing. Vít Janoušek:** Děkuji, dámy a pánové, já se na vás obracím z toho důvodu, že dnes jsem se zúčastnil v parlamentu projednání zprávy o stavu životního prostředí. Mj. také Evropské hodnotící zprávy. A v zásadě se dá říci, že jak zjištění NKÚ, tak zpráva auditorů EU, tak i tato zpráva hodnotící hovoří o tom, že Česká republika by si měla dát velký pozor na soulad strategických dokumentů a soulad toho, aby úroveň kraje, města a městských částí působila stejným směrem Jenom krátká poznámka k těm stromům. Včera hlavní město Praha vyhlásilo program Vysázení milionu stromů. Takže asi bude potřeba pokusit se to uvést do nějakého souladu. Hlavně asi bude potřeba zjistit, kdo jaké zdroje na to uvolní a jak je to vlastně míněno a kdo to vymyslel. Teď k Rezidenci Park Kavčí hory. Tento návrh byl projednán v srpnu 2018 Zastupitelstvem hl. m. Prahy jako návrh na navýšení funkčního koeficientu G na H, tzn, rozšíření toho objektu. A tenkrát to bylo zamítnuto. Poté Central Group dorazil na Komisi územního rozvoje a přednesl návrh, kde požadoval navýšení koeficientu G na I, na celou plochu. Opět to bylo zamítnuto. Bylo k tomu i zamítavé usnesení Rady MČ, byla to dvě usnesení Rady MČ, která nesouhlasí s tímto záměrem. A přesto jsme zjistili, že návrh na navýšení z kódu G na I má jít opět do Rady. Dozvěděl jsem se to od pana Hlaváčka. A později do Zastupitelstva. Nemohu zcela vyloučit, že je to v tom bloku návrhů změn územního plánu, co byly na posledním Zastupitelstvu staženy jako nedostatečně projednané. Ale každopádně bych velmi rád poprosil zastupitele městské části, aby alespoň do té doby, než přijede Komise UNESCO, která má přijet v březnu, společná reaktivní monitorovací mise, tak aby z pudu sebezáchovy nedoporučili Radě hl. m. Prahy ten koeficient navýšit. Myslím, že to byl takový hřebíček do rakve v zápisu Prahy do seznamu památek světového dědictví. A popravdě řečeno, bez toho záznamu nejsem si jistý, jestli k nám přijedou ti japonští turisté, co když jedou do Evropy, tak si vyberou jenom ta místa, která jsou zajímavá. Jestli ti čínští turisté, kteří přicestují z jiného kontinentu a Evropan si řekne, dobře, tak teď jsme v Praze, podívám se do Berlína příští rok. Ale pokud někdo takhle letí přes celý kontinent, to jsou ti bohatí turisté, kteří jsou základem turistického průmyslu, tak ti si vybírají. A upřímně řečeno, seznam památek světového dědictví, to je hodně důležitý seznam pro většinu cestovních kanceláří, které navrhují svým klientům, kam jet. Děkuji pěkně. ::: **Mgr. Petra Rejchrtová** uvolněná radní pro územní rozvoj V Praze dne 6.3.2019 Č.j.:OKAS/PR/61/PR/19 Vážený pane Janoušku, dovolte, abych Vám odpověděla na Vaši interpelaci ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 ze dne 6. února 2019. Výškovou výstavbu v okolí tzv. "Pentagonu” vnímáme jako velmi problematickou a velice pečlivě sledujeme přípravu na příjezd mise UNESCO, která by se měla Pankráckou plání též zabývat. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby nová výstavba v této lokalitě byla příčinou vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Proto jsme požadovali, aby jednání o změně kódu využití území byla přerušena do doby, dokud nebudou známy závěry výše uvedené mise. Výsadba stromů je součástí magistrátního koaličního programu. V následujícím volebním období se proto budeme snažit o maximální možnou výsadbu. Zdraví Mgr. Petra Rejchrtová radní pro územní rozvoj Prahy 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_03.pdf %} ::: ## Interpelace zastupitelů ### Interpelace zastupitele Hrozy na místostarostu Zichu :::spoiler Otázka **Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.:** Já děkuji za slovo, to bude velice krátké, protože to je věc, kterou jsme tady dneska už částečně probrali. V této interpelaci pouze prosím pana místostarostu Zichu o to, aby mi tento posudek byl předán. Má informace, nejedná se samozřejmě o statický posudek na pozemek, protože to nevím, tady byl takový šum, že jsem snad měl žádal o toto. Není to pravda, zajímá mě statický posudek budovy Za Zelenou liškou 1a. Všichni asi tušíte, co tam způsobilo ty problémy, pokud vím, tak ve 4. patře sídlila 4-Energetická a po jejím odchodu tam kotelna nějakým způsobem zkolabovala a proplavila ten dům, takže pojďme se podívat na to. Pokud ten posudek v tuto chvíli není zhotoven, nebo s ním není pan místostarosta seznámen, tak bych poprosil po jeho vyhotovení, aby mně byl dodán. Děkuji. ::: **Mgr. Lukáš Zicha** místostarosta V Praze dne 26.02.2019 Čj.: P4/OKAS/LZ/8/19/LA Vážený pane zastupiteli, v návaznosti na Vaší interpelaci vznesenou na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 6. 2. 2019 Vás informuji, že Úřad městské části Praha 4 v době Vaší interpelace nedisponoval statickým posudkem na dům Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4 jako celek, ani posudkem na nebytové prostory v tomto domě. Odbor obecního majetku ÚMČ Praha 4 zadal, prostřednictvím správní společnosti 4-Majetková, a.s., v návaznosti na uskutečněné místní šetření nebytových prostor v přízemí a prostor v suterénu dotčeného domu, zpracování statického posudku na stav stropní konstrukce suterénních prostor. Dotčené statické posouzení, zpracované dne 15.2.2019, Vám zasílám v příloze. S pozdravem Mgr. Lukáš Zicha místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_04.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kučery na radní Rejchrtovou :::spoiler Otázka **Zastupitel PhDr. Petr Kučera:** Dobrý večer ještě jednou, ale naposledy. Já mám dotaz týkající se výstavby v Braníku. Jedná se o obytný soubor Braník. Kdysi, pár let zpátky, tady kolem toho byly velké diskuze, co se tam má stavět, jak velké to bude atd. Jednali o tom občané atd. Dlouhou dobu k tomu nebyla žádná informace. V pondělí na komisi dopravy, když se projednávala Bezpečná cesta do škol na ZŠ Školní v Braníku, bylo několikrát zmíněno, že vzhledem k úpravám na ulici Ke Krči se budou domlouvat s projektantem nějaké úpravy atd. Proto mě zajímá, v jakém stavu, respektive jak daleko je problematika výstavby obytného souboru Braník? Zajímalo by mě, jaké jsou plány, jak to má aktuálně vypadat, s čím se počítá ohledně dostupnosti nebo věcí pro občany, jestli tam budou dostatečně nákupní střediska, nějaká takovéhle infrastruktura. A prosil bych to písemně, jestli by to bylo možné. Děkuji. ::: **Mgr. Petra Rejchrtová** uvolněná členka Rady MČ PU oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 8.2.2019 čj.: OKAS/PR/44/19 Vážený pane zastupiteli, v návaznosti na Vaši interpelaci z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. února 2019 ve věci Obytného souboru Braník mi dovolte Vám k tomuto projektu sdělit několik základních informací. Studie Obytného souboru Braník s cca 132 byty, 16 řadovými rodinnými domy, zhruba 630 m2 obchodních ploch byla prezentována a projednána s veřejností v září 2016 v ZŠ Školní. Podněty branických obyvatel byly zapracovány do studie, která byla v říjnu 2016 projednána na veřejném zasedání Komise územního rozvoje a výstavby Rady MČ P4 a následně členy komise odsouhlasena. Situaci a vizualizaci odsouhlasené studie Vám zasílám v příloze. Obytný soubor Braník je nyní rozpracován do dokumentace pro vydání společného povolení, ke které se v současnosti vyjadřují dotčené orgány, tzn., že jsme ve fázi před zahájením územního řízení. Oproti odsouhlasené studii došlo k projektu k několika úpravám, které však nemají zásadní vliv na celkovou kapacitu záměru. Projekt je nyní projednáván se 137 byty, 15 řadovými rodinnými domy a 690 m2 obchodních ploch. Výška objektů zůstává neměnná, tzn. 2 NP+1 ustupující NP u rodinných domů a max. 4NP+1 ustupující NP u bytových domů. Věřím, že tato písemná informace je pro Vás dostačující. Nicméně v případě potřeby dalších informací se na mne neváhejte obrátit. S pozdravem Mgr. Petra Rejchrtová uvolněná členka Rady MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_05.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Hrozy na starostu Štěpánka :::spoiler Otázka **Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.:** Je to Kosmos. Výborně. My jsme se při projednávání rozpočtu tomu Kosmosu, nebo respektive vy jako pan starosta jste se jako předkladatel toho Kosmosu dotkl jenom velmi letmo. Já tomu rozumím, protože to je toxická záležitost zděděná z minula. Nicméně je to taková jedna z bolavých noh městské části. A mě by zajímalo, jaký je tam pokrok? Jestli po všech těch letech pátrání, co s tím prostorem udělat, po všech těch letech, kdy se tam proinvestovala spousta peněz městské části, máme dnes už jasno v krocích, které budou v rámci Kosmosu následovat. Já vím, že ta nekončící rekonstrukce tohoto prostoru je problém pro řadu dalších institucí. V Kulturním centru Novodvorská se při opravách Kosmosu probourali do zkušebny našeho loutkového divadla, které tím utrpělo značné škody. Kdysi jsme to tady řešili. Rozumím, že to teď není na nějakou rychlou odpověď tady, ale poprosím o nějaké písemné stanovisko k tomu, co Rada s tímto objektem zamýšlí dál. Děkuji. ::: **Mgr. Petr Štěpánek, CSc.** starosta V Praze dne 5. března 2019 Č.j.: OKAS/PŠ/170/19/NEU Vážený pane zastupiteli, odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. února 2019 ohledně Kosmosu. Dle sdělení věcně příslušného radního p. Mateje Šandora, bude postup ve věci Kosmosu následující: „Rekonstrukce prostor bývalého kina Kosmos je zahrnutá ve schváleném rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2019, konkrétně v kapitálových výdajích v kapitole 35. Celkový odhad plánovaných výdajů na celkovou rekonstrukci prostor bývalého kina Kosmos je v současnosti 72 mil. Kč z toho pro letošek 28, 647 mil. Kč. Cílem rekonstrukce je celková obnova těchto prostor s plánovaným užitím v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory. Dne 19.3.2019 bude otázka Kosmosu projednávána na investiční komisi MČ Prahy 4." V úctě, Mgr. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc. starosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_06.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kučery na místostarostu Vansu :::spoiler Otázka **Zastupitel pan PhDr. Petr Kučera:** Dobrý večer, dnes už naposledy. Jak jsme se v rámci jednání o rozpočtu dotkli několikrát agendy životního prostředí, rád bych se zeptal obou pánů, zda by mi mohli poskytnout přesné rozdělení svých kompetencí – a to písemně – v rámci životního prostředí. Jedná se mi o to, že na webových stránkách je napsáno, že pan místostarosta Vansa má na starosti životní prostředí a pan Růžička má infrastrukturu životního prostředí a správu veřejných prostranství. Prosím tedy ještě jednou, zda by bylo možné napsat přesně, co si pod tím můžeme představit konkrétně, jednotlivé body písemně. Děkuji a hezký večer. ::: **Mgr. Tibor Vansa** místostarosta pro dopravu, životní prostředí a místní agendu 21 V Praze dne 6.3.2019 Č.j.:OKAS/62/TV/19 Vážený pane zastupiteli, dovolte, abychom Vám společně s panem radním Růžičkou odpověděli na Vaši interpelaci ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. února 2019 k rozdělení kompetencí Odboru životního prostředí. Já mám ve správě Odbor dopravy, životního prostředí a místní Agendu 21. Pan radní Růžička je neuvolněným členem Rady a v jeho gesci je infrastruktura životního prostředí a správa veřejných prostranství. Podrobnější specifikace bude k dispozici po drobné reorganizaci. Mgr. Tibor Vansa, v. r. místostarosta pro dopravu, životní prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190206_07.pdf %} :::