77 views
# Písemné odpovědi na interpelace z jednání zastupitelstva konaného 03.06.2019 [TOC] ### Interpelace paní Chytilové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občanka Ing. Chytilová:** Vážené Zastupitelstvo Prahy 4, vážení spoluobčané. Dovolte mi vyjádřit se k záměru výstavby „Parkovacího pavilonu Budějovická“. Vítám zde i své sousedy, jejichž domy přímo sousedí s parkovacím místem. V zásadě tato plánovaná výstavba vysokapacitního 14podlažního domu byla zveřejněna 6. 5. 2019 v MF Dnes. My jsme přímí účastníci stavebního řízení, jelikož naše domy přímo sousedí s tímto parkovacím pavilonem. Ovšem považuji za vysoce skandální, že jsme vůbec nebyli informováni o daném stavebním záměru. Což je v rozporu s legislativou České republiky. Další věc, kterou bych chtěla uvést, že stavební dokumentace, která je zveřejněna na portálu EIA, vykazuje zásadní nedostatky. Není transparentní, jelikož některé podklady chybí. Víceméně my považujeme tento stavební projekt, který je zde zveřejněný, za neúplný, účelově zkreslený, nekompletní, s cílem investora získat maximální výnos na úkor spoluobčanů. Ráda bych tedy uvedla, že já a mí sousedé vyjadřujeme zásadní nesouhlas se stavbou Parkovacího pavilonu, jelikož tato stavba představuje významné ekologické zatížení. Víceméně podkladová dokumentace, kterou si můžete přečíst na internetu, vychází z imisních limitů 10 let starých. To znamená, že vůbec nebere v úvahu několikanásobné navýšení imisních hodnot včetně hluku. Proto mým jménem i jménem mých sousedů žádáme o nové zpracování studie, která by byla aktualizovaná, reflektovala by současnou situaci i míru zatížení. Jak si dokážete představit, tak zde se nachází obytná čtvrť a stavět parkovací pavilon uprostřed obytné čtvrti, kdy tato parkoviště mají být umístěna na kraji města, je opravdu něco neakceptovatelného. Dovolte mi tedy závěrem konstatovat, že jako neopomíjitelní účastníci stavebního řízení se hodláme bránit veškerými prostředky, pokud Zastupitelstvo nebude řešit tuto záležitost k naší vzájemné spokojenosti. Hodláme využít veškerých legislativních prostředků a zároveň hodláme tuto záležitost medializovat. Prosím tedy Zastupitelstvo, ptám se vás, jak hodláte tuto záležitost řešit? Děkuji. *(Potlesk.)* ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ PU oblast rozvoje a výstavby V Praze dne 24.7.2019 Čj.: OKAS/PO/36/19/ÚP Vážená paní Chytilová, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 3. 6. 2019 jste se v rámci interpelace občanů vyjádřila ke stavbě „Parkovací dům Budějovická", která má sloužit potřebám Úřadu městské části Praha 4 a veřejné budově polikliniky, která poskytuje zdravotní péči největší části občanů naší městské části. V první části své interpelace jste zmínila, že jste jako přímí sousedé nebyli o této stavbě a stavebním řízení informováni. K tomu bych rád uvedl, že stavba parkovacího domu byla projednána ve veřejném procesu EIA s veřejný projednáním konaném 26. dubna 2011. Následně dne 18. října 2011 Odbor stavební ŮMČ P4 všem známým účastníkům řízení oznámil zahájení územního řízení. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, bylo toto oznámení v souladu se správním řádem doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tzn. vyvěšením na úřední desce. Vzhledem k tomu, že ve věci k dnešnímu dni stále nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a nadále probíhá odvolací řízení na MHMP, nebylo zatím ani Vámi zmiňované stavební řízení zahájeno a účastníkům stavebního řízení oznámeno. V druhé části interpelace vyjadřujete nesouhlas s parkovacím domem s 5 PP, 9 NP a kapacitou 509 parkovacích stání. Mohu Vás ujistit, že městská část jako vlastník pozemku, na kterém by měl být pakovací dům umístěn, má silnou pozici při vyjednávání o vhodněji definované potřebě parkovacích míst pro veřejné budovy polikliniky a Úřadu městské části Praha 4 tak, aby rozsah parkovacího domu minimálně omezoval a obtěžoval své okolí. Věřím, že již brzy bude mít veřejnost výrazně upravený projekt parkovacího domu zhlédnout například na jednom z budoucích veřejných zasedání Komise pro úzanní rozvoj Rady MČ P4. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_01.pdf %} ::: ### Interpelace pana Papaje na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občan Jan Papaj:** Vážené dámy, vážení pánové, jméno mé je Jan Papaj, toho času v kontrolní komisi SVJ Obětí 6. května 503/2. Čas je krátký, tak dva dotazy. První dotaz. Je pravdou, že investor předpokládané investiční akce Výhledy Pacovská nebo Herálecká má předkupní právo na parcelu, případně celou parcelu, na které je dnes hřiště? A pokud ano, je možné tuto smlouvu vidět, nahlédnout do ní a případně kde? Dotaz druhý. Za sebe, já si plně uvědomuji za lidi, s kterými jsem o tomhle mluvil, že byty potřeba stavět je. Ale ptáme se, co nám investor nabídne jako protiváhu? Investor, který chce zastavit podle všeho velkou část jediného většího sportovního hřiště, kde se stýkají rodiny s menšími dětmi, náctiletí, ale i letití hráči Hauspalky, lidi ze Zelené lišky, z obytných domů Na Strži i z obytných domů na ulici Olbrachtova. Co dostaneme zpět? A proto doufám, doufáme, že konečný projekt bude respektovat ve své výšce okolní zástavbu jinak plně rezidenční a zelené čtvrti. Chtěl jsem říct, prosím, bděte. Protože i my bdíme nad tím, jak naši zastupitelé rozhodují a hájí zájem veřejný nad zájmem soukromým. Děkuji. *(Potlesk.)* ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 24.7.2019 čj.: OKAS/PO/32/19/ÚP Vážený pane magistře, v reakci na Vaši interpelaci vznesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 3. 6. 2019 ve věci bytového souboru Výhledy Herálecká mi dovolte Vám odpovědět, že není pravdou, že by záměr spol. ADI Development s.r.o. měl být umístěn na místě stávajícího hřiště na pozemku městské části Praha 4, ani není pravdou, že by spol. ADI Development s.r.o. měla na tento pozemek předkupní právo. Návrh na pořízení změny územního plánu v souvislosti se záměrem spol. ADI Development s.r.o. byl projednán na veřejném jednání Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4 dne 1. 7. 2019. Já osobně se s přijatým nesouhlasným stanoviskem komise plně ztotožňuji, protože jsem přesvědčen, že navrhovaná míra využití pozemků je v daném místě neodůvodnitelná. Proto budu na srpnovém jednání Rady MČ Praha 4 předkládat nesouhlasné stanovisko městské části Praha 4 k tomuto záměru, resp. k návrhu na pořízení změny územního plánu. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_02.pdf %} ::: ### Interpelace paní Bejčkové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občanka Bejčková:** Děkuji, dobrý den. Dobrý den, vážení zastupitelé, dobrý den, milí sousedé. Jsem obyvatelkou krásného už 80 let starého sídliště Zelená Liška. Budu číst z papíru, protože do dvou minut bych se nedostala. Nejenom, že už tu bydlím 8 let, ale jsem také volička a budu bedlivě sledovat, co se Zastupitelstvu bude líbit víc. Jestli dát přednost tomu, co chtějí občané, nebo developeři. Já v oblasti Herálecká vůbec nebydlím, ani bych na tu stavbu neviděla, ale mám pocit, že když se každý bude starat jen o sebe, tak bude stejně bezohledný jako developer, který s vidinou nových stanic metra D začne pološílený stavět na každém centimetru zeleně. A to se někde musí zarazit. Nebudeme si nalhávat, že developerovi nejde o nenásilné zasazení stavby s pěti patry přirozenými pro ráz našeho okolí. U nás, kteří uvažujeme, jak se říká po selsku, budí nedůvěru už jen fakt, že jednání se přesunulo na začátek prázdnin, kdy bude půlka sídliště pryč a druhá v práci. Z 26 pater při 3 11patrové budovy a vždy na co nejmenším území tak, aby z toho byl co největší zisk, bez ohledu na zeleň, dopravu, hluk, prašnost, přetížení infrastruktury a další. Proto vás tímto žádám, abyste šli exemplárním příkladem pro další bezohledné developery a udrželi naši "Lišku" stále zelenou. Máme rádi naše slunné bydlení a nechceme žít ve stínů mrakodrapů. To, že lze stavět v sídlišti s ohledem na okolí, dokládá velmi zdařilá budova BDO v Pacovské ulici, hned vedle zmíněné parcely AD-developmentu. Děkuji za pozornost a mám ve vás důvěru, že nám "Lišku" nenecháte zastavět nevhodnou a nepatřičnou zástavbou. Pokud chce mít AD-development pořádné výhledy, ať mi vleze na záda. Děkuji, na shledanou. *(Potlesk.)* ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 24.7.2019 čj.: OKAS/PO/33/19/ÚP Vážená paní Bejčková, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 3. 6. 2019 jste se na mne obrátila s interpelací ve věci záměru spol. ADI Development s.r.o. na výstavbu bytového souboru Výhledy Herálecká. Návrh na pořízení změny územního plánu v souvislosti se záměrem spol. ADI Development s.r.o. byl projednán na veřejném jednání Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4 dne 1. 7. 2019. Já osobně se s přijatým nesouhlasným stanoviskem komise plně ztotožňuji, protože jsem přesvědčen, že navrhovaná míra využití pozemků je v daném místě neodůvodnitelná. Proto budu na srpnovém jednání Rady MČ Praha 4 předkládat nesouhlasné stanovisko městské části Praha 4 k tomuto záměru, resp. k návrhu na pořízení změny územního plánu. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_03.pdf %} ::: ### Interpelace paní Beran Cimburkové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občanka Petra Beran Cimburková:** Já bych se chtěla vyjádřit k témuž stavebnímu projektu. Bydlím 100 metrů od té plochy, kde se má stavět. A ta naše oblast, jak jistě víte, je sevřená třemi velmi frekventovanými silnicemi. Olbrachtova, Na Strži a Budějovická. Můžeme to ne úplně přirovnat, ale třeba Spořilov je také takto sevřený a všichni jste jistě viděli tu studii, kolik je nemocí v této oblasti. Vážných nemocí.Takže není žádoucí, aby v této oblasti přibylo dalších 400 aut, což je 800 přejezdů denně. Tento projekt BAS Výhledy Herálecká má v plánu 400 parkovacích míst. K plánované výšce budov 11 pater bych chtěla dodat, že je to o 6 pater převyšující než okolní zástavba. Na Pankráci, kde se staví vysoké budovy, jsou naopak už teď 2 nízké. Price Woterhaus Coopers má 7 pater a Main Points Pankrác 9 pater. A mohli by tam stavět 26, 30 pater. Nyní ta třetí, co vzniká, nízká, Parkview, opět bude nižší. Proč stavět další kanceláře? Brumlovka je neustále vyvěšená "Kanceláře k pronájmu". I ta ostatní centra v Praze. Není o to zájem. Předražené byty stejně nekoupí Češi, že? Takže za obyvatele našeho domu, v ulici Za Zelenou Liškou 4, vyjadřuji tímto nesouhlas s plánovaným projektem. Děkuji za pozornost. *(Potlesk.)* ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ PU oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 24.7.2019 čj.: OKAS/PO/34/19/Úp Vážená paní Cimburková, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 3. 6. 2019 jste se na mne obrátila s interpelací ve věci záměru spol. ADI Development s.r.o. na výstavbu bytového souboru Výhledy Herálecká. Návrh na pořízení změny územního plánu v souvislosti se záměrem spol. ADI Development s.r.o. byl projednán na veřejném jednání Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4 dne l. 7. 2019. Já osobně se s přijatým nesouhlasným stanoviskem komise plně ztotožňuji, protože jsem přesvědčen, že navrhovaná míra využití pozemků je v daném místě neodůvodnitelná. Proto budu na srpnovém jednání Rady MČ Praha 4 předkládat nesouhlasné stmovisko městské části Praha 4 k tomuto záměru, resp. k návrhu na pořízení změny územního plánu. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_04.pdf %} ::: ### Interpelace paní Bayerové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občanka Hana Bajerová:** Dobrý den, jmenuji se Hana Bajerová, bydlím na sídlišti Herálecká. Přišla jsem, abych orodovala za náš dům, který vlastně bude úplně přímo sousedit s novou výstavbou Výhledy. A konkrétně se to týká domu Herálecká I/954, kde přímo před mými okny, 12 metrů před domem, mi postaví 11patrový dům. Neoroduji pouze za sebe, ale i za lidi, kteří mají malé děti. Zničí se hřiště, které je tam poměrně dost využívané. Ten projekt je postavený tak, že domy nejsou situovány mezi mezery paneláků, ale stíní oběma dvěma domům, Jak Herálecká I, tak Herálecká II. Určitě by se to dalo nějakým způsobem posunout tak, aby to bylo mezi těmi domy. To hřiště je určitě hrozně důležité. A jak už tady bylo řečeno, že 400 parkovacích míst pro tenhle projekt, bude se jezdit od hřbitova, nicméně to zatěžuje strašně životní prostředí. A pan Štěpánek, starosta Praha 4, který určitě s tímhle tím byl seznámen, než byl odvolán, kandiduje za Stranu zelených, tak se podivuji nad tím, že tenhle návrh nebyl smeten už dávno ze stolu. I když to je vlastně předělaný projekt, protože původně mělo být 85 m, 2 domy, pak se to snížilo na 75 m, 2 domy, a teď jsou to 3 domy. Nevím, kolik je 11 pater, ale každopádně to není urbanisticky na úrovni toho poklidného sídliště, které tam je. A myslím si, že to bude dost narušeno. Tak to je za nás, za Heráleckou 954. *(Potlesk.)* ::: **Patrik opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 24.7.2019 čj.: OKAS/PO/35/19/ÚP Vážená paní Bayerová, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 3. 6. 2019 jste se na mne obrátila s interpelací ve věci záměru spol. ADI Development s.r.o. na výstavbu bytového souboru Výhledy Herálecká. Návrh na pořízení změny územního plánu v souvislosti se záměrem spol. ADI Development s.r.o. byl na veřejném jednání Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4 dne 1. 7. 2019. Já osobně se s přijatým nesouhlasným stanoviskem komise plně ztotožňuji, protože jsem přesvědčen, že navrhovaná míra využití pozemků je v daném místě neodůvodnitelná. Proto budu na srpnovém jednání Rady MČ Praha 4 předkládat nesouhlasné stanovisko městské části Praha 4 k tomuto záměru, resp. k návrhu na pořízení změny územního plánu. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_05.pdf %} ::: ### Interpelace pana Horálka na tajemníka Kárníka ::: spoiler Otázka **Občan Petr Horálek:** Děkuji, pokusím se mluvit tedy ještě jednou. V minulém roce zde zaznělo závažné obvinění z úst tehdejší předsedkyně odboru kontrolního paní Jaroslavy Kulasové, obvinění z korupce a z pletich při zadávání veřejných zakázek. Například při rekonstrukci Koupaliště Lhotka, při rekonstrukci školských zařízení, sportovních zařízení. Tato obvinění rozeslala tehdejším zastupitelům a do médií, objevila se opakovaně v denním tisku, například v deníku Právo. Neříkám, že ta obvinění jsou pravdivá, nebo nepravdivá, prostě byla vznesena paní Kulasovou, která tehdy byla šéfkou Kontrolního odboru zde na Úřadu Prahy 4. Co se dále stalo? 16. ledna letošního roku paní Kulasová byla odvolána Radou MČ, osmi hlasy z devíti, z funkce šéfky odboru kontrolního. A to z důvodů, že nejméně dvakrát méně závažným způsobem porušila zákonem stanovené povinnosti v období 6 měsíců. I vrtalo mi to hlavou a chtěl jsem vědět, co za tím je dál. A požádal jsem podle zákona 106 o informace. Zaprvé o neveřejné přílohy, které byly podkladem pro zasedání Rady. A zadruhé, o ten audit, o kterém paní Kulasová opakovaně v médiích mluvila. To se stalo 29. ledna, tedy před 125 dny. Ještě jednou, před 125 dny. 18. února Úřad MČ moji žádost zamítl v celém rozsahu a označil informace, které požaduji, že slouží pouze k vnitřní potřebě úřadu. 27. února jsem podal odvolání na magistrát hlavního města Prahy, což bylo moje zákonné právo. 26. března MHMP, konkrétně odbor kontrolních činností, zrušil rozhodnutí Úřadu Prahy 4 a vrátil věc k novému projednání. Zaprvé, vytkl úřadu, že řádně nezdůvodnil svůj názor, svoje rozhodnutí, a současně upozornil, že sporné materiály nebyly dány do spisu. 10. dubna Úřad MČ podruhé zamítl mou žádost o informaci, více větami, více slovy. Mj. s argumentací, že mi tyto informace nesdělí, protože by mohlo dojít k narušení dobré pověsti úřadu. Což mě rozesmálo. Dozvěděl jsem se tedy, že úřad poskytuje podle sto šestky pouze informace, které nemohou ohrozit dobrou pověst tohoto úřadu. No nic, story pokračovala dál. 18. dubna jsem se podruhé odvolal na MHMP a 14. května odbor kontrolních činností MHMP podruhé zrušil rozhodnutí Úřadu Prahy 4 a vrátil věc k novému projednání. S tím, že už podruhé upozornil odbor tajemníka, že Úřad MČ neposlal na magistrát požadované informace. Tím pádem je nemohl posoudit ve všech souvislostech a nemohl posoudit všechny argumenty pro vydání nebo pro zveřejnění nebo proti zveřejnění. A současně že neoslovili paní Kulasovou, aby se i ona mohla sama vyjádřit, zda s tím má, nebo nemá problém. Tudíž můj dotaz na pana tajemníka zní, kdy budou vydány tyto informace, tedy neveřejné přílohy k usnesení Rady, a současně ten tzv. audit, který se nejmenuje audit, ale protokol a zpráva o vydávání zakázek... **1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík:** Nechci vám bránit, ale překračujete výrazně čas. **Občan Petr Horálek:** Kdy budou tyto materiály zaslány na magistrát, na odbor kontrolních činností, aby jako nadřízený orgán tam mohli posoudit, jestli tyto materiály, informace mohou být vydány. Děkuji. ::: **Ing. Michal Kárník** tajemník ÚMČ P4 V Praze dne 26.6.2019 Č.j.:OKAT/126/19/Kár Odpověď na interpelaci z jednání Zastupitelstva MČ P4 ze dne 3.6.2019 Vážený pane inženýre, dovolte mi, abych stručně reagoval na Vaši interpelaci: 1. Nezakládá se plně na pravdě, že Vám byla Vaše žádost pouze odmítnuta Dne 18.2.2019 Vám byla Vámi požadovaná informace zpřístupněna formou nahlížení na organizačním oddělení, o čemž jste byl informován právníkem odboru tajemníka, a dle tvrzení pana zastupitele JUDr. Mateje Šandora, Ph.D., také jím, v té době ještě v pozici radního MČ Praha 4. Této možnosti jste ovšem nevyužil. 2. Materiály požadované rozhodnutím MHMP č.j.: MHMP 848893/2019, sp. zn.: S-MHMP 794669/2019, ze dne 14.5.2019 (doručené 16.5.2019), které si MHMP při přípravě rozhodnutí nedožádal, mu budou postoupeny zákonem stanoveným způsobem v zákonem stanovené lhůtě do 15ti dnů od doručení Vašeho odvolání ze dne 12.6.2019 při jeho postoupení, tedy do 27.6.2019. Ostatně jinou možost mi zákon nepřipouští. Chtěl bych také poznamenat, že Vaše odvolání obsahuje nepravdivé informace, na které bude při jeho postoupení MHMP upozorněn. S pozdravem Ing. Michal Kárník tajemník úřadu :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_06.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky Jelínkové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Zastupitelka Ing. Marie Jelínková:** Dobrý večer, už funguje? Funguji, dobře, děkuji. Moje interpelace navazuje na interpelaci občanů, která se týká Parkovacího domu Budějovická. V interpelacích občanů nezazněla jedna zásadní věc. A to ta, že vlastnická práva k pozemku, na němž má být stavba umístěna, vykonává městská část, protože má svěřenou správu daného pozemku. Je tedy plně v městské části, zda umožní investorovi realizovat na pozemku městské části, který je navíc ve funkční ploše veřejné vybavenosti, realizovat soukromý administrativní objekt, který se současně spojuje s funkcí parkovací. 509 parkovacích stání, obrátka asi 2500 aut denně. Takže co je v tuto chvíli potřeba k tomu, aby mohla městská část konat jako dobrý hospodář. To jest sama využít pozemek, který má toto funkční určení. Je třeba odejmout souhlas s umístěním stavby. V minulosti byl vydán v roce 2011. V minulosti stejně tak byl učiněn pokus, aby došlo k prodeji pozemku, Zastupitelstvo hlavního města Prahy kupní smlouvu neschválilo. Nadále tedy je městská část tím, kdo vykonává vlastnická práva, a to ovšem samo o sobě neznamená, že nemůže udělit souhlas k využití pozemku pro umístění stavby jiného subjektu. Otázka je, jak by se později řešilo spojení stavby s pozemkem právně, vlastnicky, je samozřejmě další otázkou. Nicméně v tuto chvíli v probíhajícím odvolacím řízení má městská část všechny trumfy ve své ruce. Když vezme zpět, odvolá svůj souhlas s umístěním stavby, nezbyde stavebnímu úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, nic jiného než žádost zamítnout. Takže vyzývám Radu, aby toto zvážila a aby pokud možno souhlas odňala. Děkuji. ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 2. července 2019 čj.: OKAS/PO/26/19/ÚP Vážená paní kolegyně, děkuji Vám za Váš dotaz a zájem o parkovací dům, který má sloužit potřebám úřadu MČ a veřejné budově polikliniky, která poskytuje zdravotní péči největší části občanů naší městské části. Věřím, že v brzké době se podaří vyjednat s potenciálním investorem vhodněji definovanou potřebu parkovacích míst pro veřejné objekty polikliniky a úřadu tak, aby rozsah parkovacího domu minimálně omezoval a obtěžoval své okolí. MČ se nehodlá vzdát svého vlastnictví proto, aby mohla přípravu stavby i provoz parkovací kapacity pro veřejné účely trvale ovlivňovat. Věřím, že společně budeme mít možnost výrazně upravený projekt zhlédnout a doplnit o prvky zeleně, která je tolik potřebná i v ulici Antala Staška. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_07.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hušbauera ::: spoiler Otázka **Zastupitel Mgr. Jan Slanina:** Tak. Moje interpelace směřuje na pana radního Hušbauera, který je podle webových stránek zodpovědný za městské společnosti a tudíž předpokládám, že předkládal materiál k obsazení Dozorčí rady 4-Majetkové. A chtěl bych se zeptat, na základě jakých schopností nebo znalostí byl do Dozorčí rady navržen Bc. Petr Švec? Protože mi připadá, že naprostá většina z více než 100 000 občanů městské části Praha 4 by pro tuto funkci byla lépe způsobilá než pan Švec. Protože o panu Švecovi něco vím a domnívám se, že nemá žádné zkušenosti nebo znalosti, které by pro 4-Majetkovou byly relevantní. A naopak, jak už jsem říkal, má za opaskem konflikt se zákonem. Byť mně v kuloárech někteří kolegové z opozice říkali, že už to bylo dávno, už je to zahlazené apod. Ale přiznám se, že mě toto vysvětlení neuspokojuje, protože tady se opravdu bavíme o správě majetku městské části, správě majetku našich občanů, a tudíž si myslím, že k tomu, aby do takovéto pozice byl obsazen člověk, který v minulosti měl konflikt se zákonem v majetkové oblasti, tak by opravdu mělo mít velmi vážné důvody. A na tyto důvody se tedy ptám. ::: **Jan Hušbauer** radní pro společnosti založené MČ Praha 4 V Praze 24. června 2019 Č.J. OKAS/JH/6/19/LCH Vážený pane zastupiteli, na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 4, konaném dne 3. 6. 2019, jste vznesl interpelaci na moji osobu k obsazení dozorčí rady městské společnosti 4 — Majetková, a.s., kde požadujete vysvětlení na základě jakých schopností, nebo znalostí byl do dozorčí rady navržen Bc. Petr Švec. Společnost 4 — Majetková, a.s., co je mi známo, tak nemá doposud určeny žádné kvalifikační předpoklady pro pozice členů dozorčí rady, ale z dostupných a předložených informací pro návrh pana Bc. Petra Švece, jako člena dozorčí rady mohu konstatovat, že pan Bc. Petr Švec je nejenom vzdělaný člověk v oblasti veřejné správy, ale vzhledem k pracovním zkušenostem v oblasti správy majetku si dovolím tvrdit, že se jedná o vhodnou osobu pro pozici člena dozorčí rady ve společnosti spravující majetek městské části. K Vašemu vyjádření o případném konfliktu se zákonem mohu konstatovat pouze to, že mi není znám žádný důvod, jež by panu Bc. Petrovi Švecovi bránil ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 4 — Majetková, a.s. Navíc z Vaší strany nebyl v interpelaci uveden žádný případ konfliktu se zákonem osoby Bc. Petra Švece. S pozdravem Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_08.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Derky na 1. místostarostu Kováříka ::: spoiler Otázka **Zastupitel Mgr. Viktor Derka:** Děkuji za slovo. Já bych ve své interpelaci chtěl navázat na mnou navrhovaný bod do programu, a to ve věci těch zmíněných dvou pohledávek městské části z důvodů, jestli to je bezdůvodné obohacení vůči společnosti Ziegler ZZ s.r.o., a to tedy jedné ve výši více než 500.000 Kč, a druhá je ve výši více než 900.000 Kč na náklady řízení. Abych jen ve stručnosti řekl to, co jsem předtím úplně nestihl, mám důvodně zato, že pokud se bude zde bez skutečně dobrého důvodu odpouštět, tak to bude znamenat porušení péče řádného hospodáře. Z čehož vzniká jednak občanskoprávní odpovědnost těch osob, které přijmou toto rozhodnutí. Dále též potenciálně trestní odpovědnost, neboť se může jednat o trestný čin porušení povinností při správě majetku. A v této interpelaci bych měl prosím dotaz na pana místostarostu Kováříka, jakožto člena Rady, jenž má v gesci finance. A to prosím můj dotaz je, zda máte v plánu tyto pohledávky vymáhat? Popřípadě kdy? Popřípadě, pokud ne, tak proč ne? Pokud máte v plánu některé části těchto pohledávek odpouštět, tak prosím, které části, z jakého důvodu? A to by bylo, co se týče dotazu, vše. A požádal bych vás prosím o odpověď v písemné podobě. Děkuji. ::: **Ing. Zdeněk Kovářík** 1. místostarosta V Praze dne 2. července 2019 čj: OKAS/ZK/19/NEU Vážený pane kolego, děkuji Vám za Váš dotaz. Vztahy se společností Ziegler ZZ s.r.o. sleduji již dlouhou dobu. Je to již více než 13 let, kdy tato společnost na základě platného smluvního vztahu s městskou částí odstranila havárii topného systému vjednom z objektů na Praze 4. Protože se však tento objekt v tu dobu nacházel na majetku MČ pouze částečně, došlo později k soudnímu sporu o úhradu nákladů na část této akce. Soudní spory dospěly k odvolacímu soudu, kde vyhrála společnost Ziegler ZZ s.r.o. a MČ musela uhradit jistinu sporů včetně úroků a poplatků. Jako MČ jsme se dovolali a uspěli. Mezitím společnost Ziegler ZZ s.r.o. vyhrála výběrové řízení na zakázky městské části a MČ následně započetla úhradu těchto zakázek vůči částce, kterou má společnost Ziegler ZZ s.r.o. na základě dovolání zaplatit městské části. Věci nejsou ještě stále uzavřeny a probíhají soudní spory iniciované oběma stranami. Přeji krásný den Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_09.pdf %} ::: ### Interpelace zatupitele Zichy na místostarostu Svobodu ::: spoiler Otázka **Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha:** Děkuji. Takže mám teď bod, že pan Svoboda má dva plné státní úvazky, na Praze 4 na ČVUT. Děkuji. Takže nyní k tomu bodu. Bod tedy směřuje na zastupitele pana Josefa Svobodu, který utekl ze Zastupitelstva, stejně jako minulé Zastupitelstvo. Takže bohužel jeho odvaha padla na úplné dno, kdy není schopen si ani vyslechnout z očí do očí pravdu. Tak, pane Svobodo, abych vám upřesnil, co je to uvolněný zastupitel. Tady vám přečtu metodické doporučení: „Uvolněným zastupitelstvem se rozumí osoba, která vykonává volenou funkci na plný úvazek, a tedy za tomu odpovídající odměnu. Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce jakoby zaměstnancem obce.“ Je veřejně známo, že od té doby, co jste byl v prosinci 2018 uvolněn, tak zastáváte plný úvazek na ČVUT. A je obecně známo, že do práce, tedy do uvolněné pozice městské části Praha 4, nechodíte. Chtěl bych se vás tedy zeptat, jaké práci dáte přednost? Zda do budoucna se budete věnovat práci pro městskou část Praha 4, anebo zůstanete v pracovním poměru na ČVUT. Protože jak je nyní zcela jasné, tak oba výkony funkce nestíháte. Děkuji. Nic jiného nezbude, než asi tedy písemná odpověď. Protože pan Josef Svoboda odešel v 19 hodin k vyšetření k lékaři, prosím pěkně. Stejně jako minule v 19 hodin odešel k vyšetření k lékaři. ::: **Ing. JosefSvoboda, Ph.D.** Místostarosta pro oblast sociální a zdravotní politiky V Praze 23. června 2019 Č.J. OKAS/JS/25/19/ŠH Pane zastupiteli, milý Lukáši, odpovídám na Tvoji interpelaci na 4. zasedání ZMČ Praha 4 dne 3. června 2019. První dotaz se dotýkal „Dvou plných státních úvazků na MČ P4 a ČVÚT'. Předně je třeba konstatovat, že nemám žádný „státní úvazek". Mám dva pracovní poměry, a to na zkrácený pracovní úvazek s Vysokým učením technickým v Praze, jde o veřejnoprávní vysokou školu, zřízenou zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Druhý pracovní poměr mi vznikl volbou do pozice zástupce starosty, a to podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předmětem Tvého vystoupení na zasedání zastupitelstva byl dotaz, zda nedochází k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků z rozpočtu obce MČ Praha 4, že pobírám odměnu, která mi náleží podle právních předpisů. Tato otázka by byla opodstatněná, kdybych nenaplňoval povinnosti, které mi ukládá zákon č. 128/2000 Sb. To se neděje. Moje pracovní nasazení se neomezuje jen na zákonem stanovenou pracovní dobu v průběhu pracovního týdne. Zkrácený pracovní úvazek na ČVUT v Praze mi umožňuje být pravidelně v kanceláři na radnici, a to v pondělí a středu. S pracovníky úřadu jsem ve spojení prostřednictvím IT kdykoliv. Druhý dotaz se týkal mého působení v redakční radě periodika Tučňák. Byl jsem aktivní při přípravě vydání každého čísla od mého nástupu do redakční rady. Ke každému číslu jsem předával šéfredaktorovi připomínky a podněty. Některé příspěvky jsem konzultoval přímo s autory. Do procesu přípravy vydání každého čísla jsem chtěl vstupovat v takovém předstihu, aby bylo možné včas reagovat na moje podněty. Poskytoval jsem zpětnou vazbu na návrhy členů redakce na zkvalitnění práce či obsahu periodika. Tento přístup dle mého názoru má větší přínos, než stoprocentní účast na zasedáních redakční rady, na kterých se posuzovala až konečná verze obsahu čísla. Pravdou je, že jsem se z některých předem omluvil, a to s odkazem na moji přímou komunikaci s šéfredaktorem a některými autory příspěvků. Vynasnažím se do budoucna být osobně na zasedání redakční rady. S pozdravem :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_10.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky Jelínkové na radního Opu ::: spoiler Otázka **Zastupitelka Ing. Marie Jelínková:** Děkuji, rovněž moje druhá interpelace navazuje na interpelace občanů. A spíše, než interpelací je apelem. Týká se záměru Výhledy Pankrác. A jakkoli návrh na změnu územního plánu, tak, aby mohlo dojít k navýšení využití exploatace území, je stažen z jednání Komise územního rozvoje na zítřek, tak bych poprosila pana radního, respektive celou Radu, aby tomuto záměru věnovala patřičnou pozornost ve všech fázích. Ať už změny územního plánu, nebo později představení různých studií záměrů až po vlastní podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. A rovněž bych poprosila o maximální informování občanů nad úroveň informování přes úřední desku. To znamená, pokud možno skrze Tučňák, letákovým způsobem, tak, aby občané, kteří projevují a projevovali zájem o to být informováni a aktivně se účastnit, tak aby tak také mohli činit. Děkuji. ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 2. července 2019 čj.: OKAS/PO/27/19/ÚP Vážená paní inženýrko, mě stejně jako Vás zaskočila očekávaná míra zastavění území mezi ulicemi Olbrachtova a Pacovská, o kterou vlastník pozemků v žádosti o podnět na změnu územního plánu žádá. Jako členka Komise pro územní rozvoj jste jistě již 1.7.2019 své negativní stanovisko projevila. Negativním doporučením komise se samozřejmě budu řídit, protože požadavek na kód S je natolik mimořádný a neodůvodnitelný, že bych negativní stanovisko za MČ podával, i kdyby mi to komise nedoporučila. Věřím, že budeme moci společně řešit i pozitivní podněty na změnu územního plánu. S pozdravem Patrik Opa MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_11.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Derky na místostarostu Hrozu ::: spoiler Otázka **Zastupitel Mgr. Viktor Derka:** Děkuji za slovo. Ve své poslední interpelaci bych navázal na ty předchozí dvě. Tuto bych směřoval na pana zastupitele Zieglera, jakožto jednatele a jediného společníka zmíněné společnosti. A můj dotaz tedy zní, zda zmíněná společnost, kterou ovládá, bude usilovat o prominutí zmíněných pohledávek, popřípadě o prominutí nějakých částí těchto pohledávek a proč. Popřípadě, zda bude usilovat o nějaké mimosoudní projednání bez splnění dluhu. Dále tedy, pokud se společnost rozhodne, že pohledávky by splněny být měly, tak kdy budou splněny. Dále bych ještě měl dotaz, zda se jako on osobně cítí ve střetu zájmů a trošku bych ještě rozvedl, zda je přesvědčen, že je vhodné zastupitele městské části, jenž ovládá společnost, která má nevyřešené majetkové problémy s městskou část, respektive aby ovládal společnost, která dluží městské části peníze po splatnosti, které nechce uhradit. Děkuji a požádal bych o písemnou odpověď. Děkuji. ::: **Bc. Michal Hroza** místostarosta V Praze dne 2. července 2019 čj: OKAS/MH/36/19 Vážený pane zastupiteli, v návaznosti na Vaší interpelaci vznesenou na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 3. 6. 2019 Vás informuji, že v současnosti odbor právní ÚMČ Praha 4 podal opětovně žalobu na zaplacení. S přihlédnutím k judikatuře (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2018 sp. zn. 28 Cdo 1535/2018), podle které plní-li žalovaný na neexistující dluh, vzniká žalobci bezdůvodné obohacení okamžikem, kdy bylo rozhodnutí, na jehož základě bylo plněno, pravomocně zrušeno, nejsou dluhy společnosti Ziegler ZZ, s.r.o. dosud promlčeny, neboť Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze rozsudkem ze dne 9. 11. 2017 a Městský soud v Praze zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 usnesením ze dne 17. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 9.2.2018, a tříletá subjektivní promlčecí lhůta tak ještě u obou dluhů neuplynula. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají soudní řízení iniciovaná oběma stranami, není možné předvídat jejich výsledek. S pozdravem, Michal Hroza místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190603_12.pdf %} :::