94 views
# Písemné odpovědi na interpelace z jednání zastupitelstva konaného 26.06.2019 [TOC] ### Interpelace pana Janouška na radního Opu ::: spoiler Otázka **Občan Ing. Jan Janoušek:** Dobrý den, dámy a pánové, já v první řadě vysvětluji svůj oděv. To nejsou krátké kalhoty, to je balíček opatření, reakce na klimatickou změnu. Rád bych upozornil na to, že co se týče oblasti Pankráce, takže bylo připraveno zadání regulačního plánu. Bohužel to zadání regulačního plánu nebylo naplněno. Dále jsme pokračovali „master planem“, kdy bylo rozhodnuto, že na Pentagonu bude postaveno mnoho vysokých objektů. A k tomu bylo jako doprovodné opatření provedeno dopravní řešení panem arch. Ing. Breiningem, tzv. By-pass. A dostáváme se k tomu, že postupně, jak byly prováděny EIA jednotlivých objektů, tak se naskládalo asi 40 objektů. To znamená, v poslední EIA, která byla pro Ledovou věž, tak tam byl výčet 40 objektů, které jsou v různém stavu rozestavěnosti plánovány pro oblast Pankráce a Budějovické. Bylo to potvrzeno článkem paní Alžběty Rejchrtové, radní pro územní rozvoj, někdy v únoru 2018. A nyní jsme se dostali do fáze, kdy se objevil Metropolitní plán. A tam se objevila pozoruhodná myšlenka čtyř pankráckých horizontů. Ty čtyři pankrácké horizonty, to je Vyšehrad, to je Rezidence Park Kavčí hory, Pankrác a to je Budějovická. Má to problém. Sice bylo provedeno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území na PUMPO, tzv. plán opatření dopravy byla zpracována EIA. Ale ty objekty, které byly zpracovány, mají všechny EIA. A ta EIA byla provedena předtím, než byl Metropolitní plán. Takže jestliže teď přicházíme s myšlenkou, že mají být asi čtyři pankrácké horizonty, je tam k tomu pozoruhodný plán, takovéhle tabulka, tu vám potom pošleme, a je tu napsáno: „Podíl věží 50 %“. Takže v těch čtvercích se očekává zahuštění výstavby na 50 % plochy 100m věžemi, 70m věžemi a 100m věžemi v Budějovické. Takže asi bude potřeba, když se takhle zásadně podmínky, nechat přepočítat všechny EIA, které vyšly. Protože s tímhle tím, s tím už nevyjdou. Takže já bych rád věděl, jaké je odůvodnění toho, že máme takovéhle plán, který s nikým nebyl projednán, nikdo se na nikoho neptal, akorát tři architekti na YPRU a na magistrátě si vymysleli, že se jim líbí, že když nad Pankrácí bude kopec mrakodrapů. A s klimatickou změnou to nemá nic společného, bude tu akorát horko. A jenom ještě se zeptám. Chceme tedy Prahu monocentrickou, nebo polycentrickou? Chceme Středočeský kraj monocentrický, nebo polycentrický? Mají Středočeši akorát jezdit do Prahy a zpátky, těch 300 000 lidí, anebo tam budou mít nějaké pracovní příležitosti, aby nemuseli putovat do Prahy? Anebo ty lidi tady potřebujeme, aby nám zaplnili ty baráky, aby pan Kunovský měl klienty? To je všechno, děkuji. ::: **Patrik Opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ PU oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 19.8.2019 čj.: OKAS/PO/42/19 Vážený pane Janoušku, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 26. 6. 2019 jste se v rámci interpelace občanů dotkl tématu Metropolitního plánu, konkrétně výškové regulace na pankráckých horizontech. Domnívám se však, že Váš dotaz, vzhledem k jeho obsahu, měl být spíše směřován na odpovědné politiky hl. m. Prahy, případně na zpracovatele Metropolitního plánu, kterým je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo na pořizovatele Metropolitního plánu, kterým je Odbor územního rozvoje MHMP. Za městskou část Praha 4 mohu pouze říct, že Zastupitelstvo městské části Praha 4 se v rámci řádného projednání Metropolitního plánu k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy vyjádřilo usnesením č. 29Z-15/2018 ze dne 13. 6. 2018 a vyjádřilo mj. nesouhlas s navrhovanou výškovou regulací se stanovenou hladinou věží 27 RNP (100m) v lokalitách Horní Pankrác a Budějovická a s navrhovanou výškovou regulací se stanovenou hladinou věží 21 RNP v lokalitě Kavčí Hory. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_01.pdf %} ::: ### Interpelace pana Zlonického na radního Opu ::: spoiler Otázka ::: **Patrik opa, MBA** neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 19.8.2019 čj.: OKAS/PO/43/19 Vážený pane Zlonický, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 26. 6. 2019 jste se v rámci interpelace občanů vyjádřil k zachování tzv. Jalodvorské louky v přírodním stavu. Jsem si vědom významu a rekreačního potenciálu Jalodvorské louky pro lokalitu sídliště Krč a mohu Vás ujistit, že městská část Praha 4 nepřipravuje žádný konkrétní záměr, který by měl přírodní charakter této louky narušit. Dále je však nutné uvést několik neopomenutelných skutečností. Městská část Praha 4 nedisponuje vlastnickými právy k žádnému z pozemků pod Jalodvorskou loukou. Přes opakované žádosti nebyly tyto pozemky nikdy svěřeny do správy městské části a zůstávají ve vlastnictví hl. m. Prahy. Dále je nutné zmínit, že z celkové plochy Jalodvorské louky je stávajícím územním plánem schváleným v roce 1999 vymezena asi pouhá třetina pro park a městskou zeleň. Zbytek tvoří zastavitelné plochy částečně smíšené a obytné, ale zejména plocha pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. V neposlední řadě je důležité dodat, že zcelkové plochy Jalodvorské louky bylo pravomocným územním rozhodnutím na trasu I.D metra v Praze ze dne 16. 10. 2013 vymezeno cca 7,5 ha pro zařízení staveniště, které bude sloužit pro ražbu stanice Nové Dvory. Tzn., že v budoucnosti se části Jalodvorské louky stavební činnost nevyhne. Vzhledem k výše uvedenému považuje městská část Praha 4 za nejvhodnější zpracování územní studie pro okolí budoucí stanice metra D Nové Dvory, včetně Jalodvorské louky, která by v tomto území měla prověřit a zkoordinovat zájmy zejména hl. m. Prahy jako vlastníka většiny pozemků v území, dále městské části Praha 4 a občanů Prahy 4 jako každodenních uživatelů tohoto místa. Pokud se podaří zahájit proces pořizování územní studie, je samozřejmostí, že do tohoto procesu bude zapojena veřejnost. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_02.pdf %} ::: ### Interpelace paní Petrů na starostku Michalcovou ::: spoiler Otázka ::: **Irena Michalcová starostka V Praze dne 22.7.2019 Č.j.:OKAS/163/IM Vážená paní Petrů, reaguji na Vaši interpelaci na 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 konaném 26. 6. 2019, která se týkala Petice k žádosti o pomoc při bezodkladném řešení pracovních podmínek neohrožujících zdraví a hygienicky nezávadných podmínek pro zajištění výchovy a vzdělávání dětí v První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100. K Vaší interpelaci Vám sděluji, že k problematice nevhodných mikroklimatických podmínek ve třídách základních škol v měsících květen až září přistoupíme komplexně. Na území městské části Praha 4 probíhá výchovně vzdělávací proces v 60 školských objektech, které se potýkají s obdobným problémem. Zejména tento problém pociťují v mateřských školách, kde výuka probíhá celodenně, a to i v průběhu letních prázdnin při tzv. prázdninovém provozu. Do rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2020 zvažujeme zařadit finanční prostředky, které pokryjí analytickou činnost a činnost návrhů řešení s cílem dosáhnout v objektech škol tepelné pohody. Výsledkem by mělo být definování odpovídajících opatření, která lze postupně, s ohledem na finanční možnosti městské části, ve školských objektech realizovat. S pozdravem Irena Michalcová starostka městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_03.pdf %} ::: ### Interpelace pana Poštulky na radního Opu ::: spoiler Otázka ::: **Patrik Opa, MBA neuvolněný člen Rady MČ PU oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 19.8.2019 čj.: OKAS/PO/44/19 Vážený pane Poštulko, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 26. 6. 2019 jste v rámci interpelace občanů vznesl několik dotazů k ploše tzv. Jalodvorské louky. Dovolte mi nyní na Vaše dotazy zareagovat. Zábor plochy o rozloze cca 7,5 ha pro zřízení staveniště, které má sloužit pro ražbu stanice Nové Dvory, byl vymezen pravomocným územním rozhodnutím na trasu I.D metra v Praze ze dne 16. 10.2013. Účastníci územního řízení mohli své námitky uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, které se konalo 20. 8. 2013. Účastenství v územním řízení je definováno v §85 stavebního zákona. K Vašemu dotazu na budoucí využití Jalodvorské louky mohu uvést, že městská část Praha 4 nepřipravuje žádný konkrétní záměr, který by měl přírodní charakter této louky narušit. Je však nutné dodat, že městská část Praha 4 nedisponuje vlastnickými právy k žádnému z pozemků pod Jalodvorskou loukou. Přes opakované žádosti nebyly tyto pozemky nikdy svěřeny do správy městské části a zůstávají ve vlastnictví hl. m. Prahy. Vámi zmiňována atletická hala je záměrem hl. m. Prahy nikoli městské části. Vzhledem k tomu, že z celkové plochy Jalodvorské louky je stávajícím platným územním plánem schváleným v roce 1999 vymezena asi pouhá třetina pro park a městskou zeleň a zbytek tvoří zastavitelné plochy částečně smíšené a obytné, ale zejména plocha pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu, nebyl by záměr atletické haly, který je nyní ve fázi studie proveditelnosti, v rozporu se stávajícím územním plánem. Jak uvádíte, navrhovaný Metropolitní plán Jalodvorskou louku sice vymezuje jako rekreační lokalitu, ve které lze realizovat pouze drobnější budovy slouží účelu parku a zabezpečení návštěvnických služeb, do doby schválení návrhu Metropolitního plánu Zastupitelstvem hl. m. Prahy je však na tento dokument nutné nahlížet jako na neplatný a nezávazný. Vzhledem k výše uvedenému považuje městská část Praha 4 za nejvhodnější zpracování územní studie pro okolí budoucí stanice metra D Nové Dvory, včetně Jalodvorské louky, která by v tomto území měla prověřit a zkoordinovat zájmy zejména hl. m. Prahy jako vlastníka většiny pozemků v území, dále městské části Praha 4 a občanů Prahy 4 jako každodenních uživatelů tohoto místa. Pokud se podaří zahájit proces pořizování územní studie, je samozřejmostí, že do tohoto procesu bude zapojena veřejnost. S pozdravem Patrik Opa, MBA :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_04.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Jaroše na starostku Michalcovou ::: spoiler Otázka ::: **Irena Michalcová starostka V Praze dne 11. července 2019 Č.j.:OKAS/2019/145/19/IM Vážený kolego, reaguji na Vaši interpelaci z 5. zasedání ZMČ Praha 4 ze dne 26. 6. 2019 týkající se situace v základní škole Nedvědovo náměstí: Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140, proběhl v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění). Na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise RMČ Praha 4 svým usnesením č. 7R-273/2019 ze dne 3. 4. 2019 jmenovala ředitelkou ZŠ Nedvědovo náměstí Mg. Lenku Klupákovou. Rozhodnutí Mgr. Lenky Klupákové rezignovat na vedoucí pracovní místo ředitele školy proběhlo v souladu se zákonem č. 262/2006 sb., zákoník práce, v platném znění. Na webových stránkách školy jsou uvedeny povinnosti školské rady odpovídající § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Informace o tom, že školská rada má mandát jmenovat ředitele školy mezi povinnosti školské rady nepatří a tento údaj na webových stránkách není uveden. Členka školské rady jmenovaná za zřizovatele (usnesení č. NR-77/2018 ze dne 12.12.2018), paní Tereza Němečková, na webových stránkách uvedena není. Škola bude požádána o doplnění této informace. V souladu s Jednacím řádem školské rady při ZŠ Nedvědovo náměstí 140, Praha 4 (dále jen "jednací řád") proběhlo řádné zasedání školské rady dne 11. 6. 2019a z tohoto jednání je vyhotoven zápis, který obdrželi všichni členové školské rady a který je uložen v dokumentaci školské rady. Jednání jsem se jako host účastnila já a vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky, paní Mgr. Jana Ságlová na pozvání. V souladu s jednacím řádem nemá školská rada povinnost zveřejňovat zápisy ze svých zasedání na webových stránkách školy. Ve dnech 30. 4. a 10. 6. 2019 zasedání školské rady neproběhla. Jednalo se pouze o neformální schůzky, proto nebyly vyhotoveny zápisy. S pozdravem Irena Michalcová starostka MČ Prahy 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_05.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu ::: spoiler Otázka ::: **Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 17. července 2019 čj: OKAS/MH/41/19 Vážený pane kolego, k Vaší interpelaci, vznesené na minulém jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 26.6.2019, ve věci záměru prodeje zastavěného pozemku garáží jiného vlastníka sděluji následující. Prodej zastavěných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy ve správě MČ Praha 4 je vždy realizován na základě cenové nabídky na zveřejněný záměr prodeje pozemků bez ohledu na to, jakým objektem nebo budovou je pozemek ustaven. Minimální cena ve zveřejněném záměru prodeje zastavěného pozemku je vždy, bez výjimky, dána cenovou mapou zastavěných pozemků v Praze (dále pouze CMP), která je platná v roce zveřejnění záměru prodeje a jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Cenová mapa se každoročně aktualizuje. Způsob určení výše ceny zastavěných stavebních pozemků pro účely prodeje ukládá zákon o hlavním městě Praze a zákon o oceňování majetku. Dle § 10 odst. 1 předmětného zákona se Stavební pozemek oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným způsobem oceňování podle § 2, které stanoví příslušná vyhláška. V případě rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1285/22 v k. ú. Krč, na základě žádosti vlastníka garáže, umístěné na tomto pozemku, tedy pozemku pod garáží v ul. Halasova (souběžná s ulicí Olbrachtova), je v CMP tento pozemek uveden s cenou 3.000 Kč/m2. Zákon nám tedy ukládá zveřejnit záměr prodeje tohoto pozemku, s ohledem na jeho výměru 21 m2, s minimální cenou ve výši 63.000 Kč. Stejným způsobem se postupovalo i v minulosti a postupuje při prodeji zastavěných pozemků, na kterých jsou umístěny stavby jiných vlastníků, kdy minimální prodejní cena je v záměru zveřejněna buď ve výši dle CMP nebo ve výši stanovené znaleckým posudkem. Viz. např. realizace prodeje pozemku parc. č. 650/4 v k. ú. Nusle, zastavěného stavbu garáže jiného vlastníka. Zde byla cena dle CMP 2018 ve výši 6.650 Kč/m2, což byla zároveň minimální nabídková cena uvedená ve zveřejněném záměru č. ZP P 10/2018 vyvěšeném od 18.7. do 21.8.2018, tedy 126.350 Kč. Kupní smlouva byla uzavřena s cenou 126.501 Kč, tedy pouze o 151 Kč převyšující úroveň cenové mapy Prahy. S pozdravem, Michal Hroza místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_06.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky Kotvové na radního Opu ::: spoiler Otázka ::: **Patrik opa, MBA neuvolněný člen Rady MČ P4 oblast územního rozvoje a výstavby V Praze dne 28.6.2019 čj.: OKAS/PO/19/19 Vážená paní zastupitelko, na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaném dne 26. 6. 2019 jste se mě v rámci interpelace členů zastupitelstva dotázala na stav podání námitek městské části Praha 4 k projektu EKOREZIDENCE BRANÍK. Dovolte, abych Vás informoval, že námitky městské části Praha 4, které Vám tímto také zasílám, byly předány na Odbor stavební ÚMČ P4 dne 28.6.2019. V úctě Patrik Opa, neuvolněný člen Rady MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_07.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kaplana na starostku Michalcovou ::: spoiler Otázka ::: **Irena Michalcová starostka V Praze dne 11. července 2019 Č.j.:OKAS/2019/144/IM Vážený pane kolego, dovolte, abych Vám odpověděla na Vaši interpelaci z 5. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 26.6.2019. Jsem velmi ráda, že máte zájem o moje bytové poměry. Jako rodačka z Prahy 4 jsem vyrůstala se svými rodiči, resp. prarodiči na adrese Praha 4, Čerčanská 623/14, resp. Podolská 242/25. Od roku 1967 po té se svými rodiči na adrese Kaplická 845/71. Protože mám logicky Prahu 4 ráda, užívám tento byt doposud. Mezitím jsem v rámci svých rodinných vztahů po rozvodu se svým manželem užívala s dcerou byt na Praze 11, tehdy též Praha 4 — 149 00 — Praha 4 — Chodov, který se stal přibližně před pěti lety mým osobním vlastnictvím, kde bydlí nadále má dospělá dcera. To ovšem v žádném případě neznamená, že bych opustila své trvalé bydliště. Můj kolega Jan Hušbauer, který vyrostl na Smíchově, se před pěti lety přestěhoval do nájmu v ulici Na Dolinách, Praha 4, který užívá dodnes. Byt v ulici Marie Cibulkové, Praha 4, kde pobýval se svojí bývalou manželkou, prodal. Rodina Hušbauerova užívá též rodinný dům za Prahou, kam samozřejmě pan kolega taktéž jezdí. Irena Michalcová starostka městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_08.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Zichy na radního Váchu ::: spoiler Otázka ::: **Filip Vácha radní V Praze dne 25. července 2019 čj: OKAS/FV/3/19 Vážený pane kolego, k Vaší interpelaci ve věci objektu Vápenka, vznesené na minulém jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 26.6. 2019, Vám sděluji následující. Objekt Vápenka byl pořízen nákladem MĚSTSKÉ ČÁSTI Praha 4, a to uzavřením kupní smlouvy dne 17.2.2009. Celková částka investovaná odborem investic činí 2 080 631 Kč bez DPH. S pozdravem Filip Vácha radní městské časti Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_09.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hušbauera ::: spoiler Otázka ::: **Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 V Praze 17. července 2019 Č.J. OKAS/JH/8/19/LCH Vážený pane zastupiteli, na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 4, konaném dne 26. 6. 2019, jste vznesl interpelaci na moji osobu, a to opakovaně ke členu dozorčí rady městské společnosti 4 — Majetková, a.s. a ke společnosti jako takové. Člen dozorčí rady společnosti 4-Majetková pan Bc. Petr Švec byl řádně zvolen Radou MČ Praha 4, stejně jako ostatní členové dozorčí rady a není mi znám důvod, proč by neměla právě tato osoba vykonávat tuto funkci, a to jak z pohledu kvalifikačního předpokladu, tak z pohledu případného konfliktu se zákonem, který v interpelacích zmiňujete. Vzdělání pana Bc. Švece stejně jako zmíněná zkušenost v oblasti správy majetku byla sdělena nad rámec požadujících informací jako doplňující informace o jeho vzdělání a zkušenosti nejen v oblasti správy majetku, kterou vykonával v soukromé sféře. Dozorčí rada společnosti 4 — Majetková, a.s. již zasedala ve dvou stanovených termínech, jednáních jsem se jako host účastnil a mohu tedy potvrdit zvolení jak předsedy, tak místopředsedů. S pozdravem Jan Hušbauer radní pro společnosti založené MČ Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_10.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky A. Rejchrtové na radního Váchu ::: spoiler Otázka ::: **Filip Vácha radní V Praze dne 25. července 2019 čj: OKAS/FV/2/19 Vážená paní kolegyně, k Vaší interpelaci ve věci veřejných prostranství, vznesené na minulém jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 26.6.2019, Vám sděluji následující. Chci rozptýlit Vaše obavy, že se na daných projektech nepracovalo. Ať už na Vámi zmíněném projektu v Zápolí, či nezmíněném projektu Přátelská zahrada. Je pravdou, jak jste uvedla, že minulé vedení radnice pozastavilo projekt Plamínková z důvodu výměny povrchů, ale s jeho realizací nadále počítám. Vzhledem k důležitosti a rozsahu daného tématu si Vás dovoluji pozvat na schůzku, kde bychom danou problematiku probrali. S úctou Filip Vácha radní městské časti Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_11.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Hory na radního Mítha ::: spoiler Otázka ::: **Ing. Jaroslav Míth radní V Praze dne 12. srpna 2019 čj: OKAS/JM/14/19/NEU Vážený pane zastupiteli, odpovídám na interpelaci ve věci přípravy materiálů na jednání Rady Prahy 4. Po změně koalice na Praze 4 se všech devět členů rady jednomyslně na prvním zasedání nově ustavené Rady Prahy 4 na dotaz Organizačního odboru vyjádřilo, že si přeje dostávat materiály v papírové podobě. Tedy změnu si stanovila operativně přímo nová Rada. Doposud vznikají jednotlivé materiály pro jednání Rady papírově a až následně docházelo k jejich elektronizaci na Organizačním odboru jejich skládáním a seskupováním v příslušném systému. Jelikož žádný člen rady elektronickou verzi nepožadoval, bylo by nadále neefektivní při dosavadním vzniku materiálů tyto složitě „elektronizovat” dokud nedojde ke změně systému a jednotlivé materiály nebudou prvotně elektronické. Z toho důvodu bylo Organizačnímu útvaru umožněno upustit od elektronizace materiálů do doby přechodu na nový systém. Náklad na tisk podkladů pro všechny účastníky na jednu radu vychází při cenách našich tiskových služeb v průměru (záleží na rozsahu materiálů) cca na 2.000 Kč. Našim společným cílem by měla být změna procesu vzniku materiálů pro jednání rady. Cílem je implementovat systém, který umožní vznik a oběh materiálu už od prvotního kroku elektronicky včetně připomínkování a schvalování. Takto elektronicky vzniklé materiály pak už budou bez dalších dodatečných nákladů zcela elektronicky k dispozici, bez nutnosti další práce na Organizačním odboru a tisknout si je bude moci každý účastník sám podle svého uvážení a na svou odpovědnost. Doufám, že s touto změnou nám budete nápomocni. S pozdravem Ing. Jaroslav Míth :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_12.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kutílka na starostku Michalcovou ::: spoiler Otázka ::: **Irena Michalcová starostka V Praze dne 22.7.2019 Č.j.:OKAS/2019/146/IM Vážený kolego, reaguji na Vaši interpelaci z 5. zasedání ZMČ Praha 4 ze dne 26. 6. 2019 týkající se situace v základních školách, resp. jmenování ředitelky ZŠ Nedvědovo náměstí a její následný brzký odchod, výsledku konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Sdružení, Montessori školy Archa a koncepce rozvoje úkladního vzdělávání na Praze 4: 1. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140, proběhlo v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění). Na základě výsledku konkurmího řízení a doporučení konkurmí komise RMČ Praha 4 svým usnesením č. 7R-273/2019 ze dne 3. 4. 2019 jmenovala ředitelkou ZŠ Nedvědovo náměstí Mgr. Lenku Klupákovou. Rozhodnutí Mgr. Lenky Klupákové rezignovat na vedoucí pracovní místo ředitele školy proběhlo v souladu se zákonem č. 262/2006 sb., zákoník práce, v platném znění. 3. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ, Praha 4, Sdružení 1080, proběhlo dne 21.6.2019 v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění). Na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise RMČ Praha 4 svým usnesením č : 14R-540/2019 dne 17.7.2019 jmenovala ředitelkou ZŠ a MŠ Sdružení Mg. Romanu Mrázkovou. 3. Pro školní rok 2019/2020 bude Montessori škola Archa nadále využívat prostory ZŠ Jeremenkova. Pronajaté prostory splňují potřeby Montessori školy pro výuku v 1. — 8. ročníku. V současné době probíhají ze strany MČ Praha 4 intenzivní jednání pro zajištění vhodných prostor pro školní rok 2020/2021, kdy bude škola zajišťovat výuku pro 1. — 9. ročník 4. Koncepční materiál týkající se rozvoje školství na území MČ Praha 4 bude zpracován. Po prázdninách bude vytvořena ve spolupráci s odborem školství, prevence a rodinné politiky pracovní skupinu, která zmapuje situaci ve školách zřizovaných naší městskou částí. Výchozí podklady jsou již zpracovány. Jedná se o dokumenty, které byly vytvořeny v rámci projektu MAP - místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4, realizovaného MČ Praha 4 v letech 2016 — 2018. Jsou jimi zejména demografické studie, strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku 2023 i SWOT3-analýza. Soukromým subjektům, které nabízejí základní vzdělávání, se snaží městská část Praha 4 vždy vyhovět a vydat souhlasné stanovisko (např. SCIO škola, Montessori škola nebo ZŠ Spolu růst) s cílem zajistit rozmanitou vzdělávací nabídku na svém území. Irena Michalcová starostka městské části Praha 4 Příloha: kopie usnesení 14R-540/2019 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_13.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Kunce na starostku Michalcovou ::: spoiler Otázka ::: **Irena Michalcová starostka V Praze dne 22.7.2019 Č.j.:OKAS/IM/164 Vážený pane zastupiteli, děkuji Vám za Vaši interpelaci ze dne 26.6.2019 ke konkrétní investiční akci — ZŠ Sdružení — multifunkční hřiště Úvodem mi dovolte krátké shrnutí, které Vám je jistě dobře mámé: 1) 29.9.2016 bylo mhájeno výběrové řízení na VZMR na vypracování projektové dokumentace zasláním výzvy k podání nabídky. Předmět plnění byl následující: Vybudování multifunkčního sportoviště v areálu základní školy Sdružení, které bude obsahovat atletickou dráhu s cílovou rovinkou, doskočiště pro skok daleký a fotbalové hřiště uvnitř atletického oválu s umělým trávníkem vč. oplocení a osvětlení. Budou navrženy terénní a sadové úpravy s ohledem na výškové řešení a pro navázání na stávající školní komunikace. 2) 2.11.2016 rozhodla Rada MČ svým usnesením o uzavření smlouvy o dílo na projektové práce s vítězným uchazečem, společností SUNCAD, s.r.o. 3) 11.11.2016 byla podepsána smlouva o dílo se spol. SUNCAD, s.r.o. 4) V 1. pololetí roku 2017 pracoval zhotovitel PD na projektové dokumentaci pro *společné* územní a stavební řízení a připravil žádost o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení vč. žádosti o povolení kácení dřevin. 5) Poté nastal ze strany sdružení, jednotlivců i skupin rodičů odpor proti kácení a vzhledem k nejednotnosti vedení radnice MČ Praha 4, vydal pan místostarosta Ing. Zdeněk Kovářík pokyn k přerušení dalších prací nadprojektu. Připomínky a námitky byly různého charakteru: - Silný odpor proti kácení 8 topolů, které jsou v přímé kolizi se stavbou hřiště. - Argumentace proti typu navrženého hřiště, jeho konstrukci a materiálovému složení. Nesouhlas s umělým povrchem atletické dráhy a fotbalového hřiště uvnitř atletického oválu. - Obecný nesouhlas s budováním hřiště v této lokalitě tj. v blízkosti ulice 5. Května a návrh na výuku tělesné výchovy v jiné zdravější lokalitě. - Obecný nesouhlas s budováním hřiště a návrh na vybudování komunitní zahrady pro setkávání. - Sběr připomínek a námitek v rámci sloučeného územního a stavebního řízení řešil OST a v rámci různých participací OŠK, zastupitelé a radní MČ Prahy 4. V současné době probíhají stále diskuze s jednotlivými skupinami rodičů a představitelů školy o možných způsobech přístupů k finálnímu řešení. Z toho vyplývá, že se nám bohužel v letošním roce ještě nepodaří realizaci školního sportoviště zahájit. Jakmile dosáhneme pokroku v jednáních s výběrem optimální varianty řešení, projednáme neprodleně zadání v Komisi pro investice a následně v Radě MČ. Irena Michalcová starostka městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_14.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitelky Kotvové na radního Hrdinku ::: spoiler Otázka ::: **RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životn prostředí a místní Agendu 21 V Praze dne 19. 7.2019 Vážená paní Kotvová, jako odpověď na Vaše interpelace Vám sděluji následující: 1) při obchůzce koupaliště Lhotka dne 10. 7. jsem byl svědkem zavážení kontejnerů na tříděný odpad, resp. plasty (viz foto); na otázku, proč zde není třídění i ostatních typů tříděného odpadu, jsem od správce koupaliště dostal srozumitelnou odpověď, že se obecně provoz kontejnerů na papír v areálech koupališť s občerstvením neosvědčuje, neboť na papírových táccích, pokud by zde tedy byly, zůstávají zbytky jídla a stejně se to musi dotřídit, resp. se to netřídí a jde rovnou do spalovny; to samé funguje samo sebou i u tácků plastových, nicméně u PET lahví kontejnery fungovat budou; pro sklo nejsou kontejnery potřeba, neboť se ve skle se v areálu z bezpečnostních důvodů nic neprodává nebo by se alespoň nemělo prodávat, 2) dle sdělení obsluhy občerstvení se zatím se pouze zvažuje, zda by se plastové příbory a brčka nahradily dřevěnými, resp. papírovými, nicméně pokud by nedocházelo k přímé recyklaci dřevěných příborů kompostováním (vyžadovalo by to přítomnost biokontejneru, což by mělo své negativní konotace — hmyz, zápach), připadá mi takové opatření drakonické a zbytečné — počkejme si, jaká bude vytříděnost příborů v kontejnerech na plasty; papírová brčka jsou zatím z prvních odezev ne zcela odzkoušená a nepříliš pohodlná technologie, nicméně až na trhu budou lepší varianty, lze o tomto v rámci ekologického vzdělávání veřejnosti uvažovat. S přáním hezkého dne RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_15.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Slaniny na radního Hrdinku ::: spoiler Otázka ::: **RNDr. Tomáš Hrdinka, PhD. radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 V Praze dne 4.7.2019 Č.J. OKAS/TH/16/19/LCH Vážený pane Slanino, jako odpověď na Vaše interpelace Vám sděluji následující: 1) rozhodl jsem se zrušit původní usnesení Rady ohledně daru retenčních nádob na zachytávání srážkové vody, neboť nejsem přesvědčen o tom, že by úřadem vysoutěžená nádrž odpovídala očekáváním ze strany uživatelů a ti posoudí nejlépe, jaká jim bude vyhovovat, 2) pro motivační účinek a prověření opravdového zájmu ze strany uživatelů je rovněž dle mého názoru důležitá alespoň nějaká finanční spoluúčast žadatelů (zde 20 %), což grantová forma plně vystihuje, 3) všechny lhůty a související zpožděnĺ vyplývají z přípravy příslušného materiálu, který byl předložen na nejbližší možné Radě dne 19. 6. a hned další den byl program vyvěšen na úřední desce — od toho dne běží standardní měsíční lhůta, od kdy je pak možné podat žádost o grant, což sice vychází na dny koncem měsíce července, nicméně jsem přesvědčen, že pokud má o nádrž někdo opravdu zájem, najde si způsob, jak o nádrž i v těchto dnech zažádat, 4) postupoval jsem v tomto ohledu co nejrychleji tak, aby si lidé mohli nádrž co nejdříve pořídit, to už ostatně mohou i nyní, pak si požádat o grant a vše následně vyúčtovat, nebo si budou muset počkat do poloviny září na přidělení prostředků - nicméně retenční nádrž je věcí dlouhodobého užitku na léta dopředu a její pořízení byť se zpožděním se dle mého názoru i tak lidem vyplatí, 5) všechny zde zmiňované náležitosti jsem všem původním žadatelům zevrubně vysvětlil, i to, že vzhledem k novému grantovému řízení není možné použít původní žádosti a tyto překlopit, lidé si tedy budou muset zažádat znovu, včetně BD a SVJ, nicméně pokud někdo o nádrž a o příspěvek MČ opravdu stojí, tyto „komplikace” pochopí. Děkuji, že mnou nastavenou cestu jistě pochopíte i Vy. S přáním hezkého dne RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. radní pro životního prostředí a místní Agendu 21 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_16.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Zichy na místostarostu Hrozu ::: spoiler Otázka ::: **Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 17. července 2019 čj: OKAS/MH/43/19 Vážený pane kolego, k Vaší interpelaci vznesené na minulém jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 26.6.2019, ve věci výpovědi nájemního vztahu s organizací LANNA GYM, z.s., sděluji, že dotčená nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2007. Jedná se o pronájem nebytových prostor v domě Svatoslavova 771/7, Praha 4 — Nusle o celkové výměře cca 825 m2. Aktuální nájemné činí částku ve výši 31.169 Kč/měsíc (nájemce není plátcem DPH). V rámci zhodnocení výše nájemného bylo na základě Vašeho pokynu přistoupeno ke zveřejnění záměru pronájmu dotčených pronajatých nebytových prostor za účelem získání výhodnější nabídky nájemného. Dotčený záměr pronájmu byl zveřejněn pod pořadovým číslem ZP NP 108/17 v období od 28.6.2017 do 14.7.2017 ovšem bez přijetí nabídky. Rada MČ Praha 4 poté usnesením č. 14R-652/2017 ze dne 26.7.2017 přistoupila k ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany městské části Praha 4, a to dle čl. V., odst. 5.2. písm. b) smlouvy s výpovědní lhůtou 48 měsíců, která začala běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájemní vztah by tak měl být ukončen k 30.9.2021. Vzhledem ke skutečnosti, že cena za pronájem nebytových prostor, jako v tomto případě tělocvičny pro sportovní účely, užívanými spolky či neziskovými organizacemi, činí t.č. 40 — 80 Kč/m2/měsíc a v tomto konkrétním případě činí sazba nájemného částku ve výši 38 Kč/m2/měsíc, bude k blížícímu se konci nájemního vztahu opětovně zveřejněn záměr pronájmu dotčených prostor za účelem získání výhodnější nabídky nájemného tak, aby toto nájemné v roce 2021 odpovídalo obvyklému nájemnému v daném místě a čase. S pozdravem, Michal Hroza místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_17.pdf %} ::: ### Interpelace zastupitele Růžičky na místostarostu Hrozu ::: spoiler Otázka ::: **Bc. Michal Hroza místostarosta V Praze dne 17. července 2019 čj: OKAS/MH/42/19 Vážený pane kolego, k Vaší interpelaci vznesené na minulém jednání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se konalo dne 26. 6.2019, ve věci výpovědi nájmu objektu Vápenka, Vám sděluji následující. Rekreační zařízení Vápenka bylo pořízeno nákladem městské části Praha 4, a to uzavřením kupní smlouvy ze dne 17. 2. 2009. Následně byla Vápenka pronajata společnosti 4-Volnočasová, o.p.s. v období od 30. 4. 2019 do 31. 8. 2013 (nájem ukončen dohodou smluvních stran); poté společnosti 4-Majetková, a.s. v období od 9/2013 do 12/2014 (nájem ukončen dohodou smluvních stran); dále pak společnosti Tři v jednom s.r.o. v období od 1/2015 do 8/2015 (nájem ukončen výpovědí ze strany městské části Praha 4 z důvodu neplacení nájemného) a v současné době společnosti Horské chaty s.r.o., a to od 11. 11.2015. Nájemné aktuálně činí 31.974 Kč/měsíc za pronájem nemovitostí a 4.246 Kč/měsíc za pronájem movitých věcí. Od počátku nájemního vztahu je u nájemce společnosti Horské chaty s.r.o. průběžně evidován dluh na nájemném (nájemné 9/2016 bylo uhrazeno až 5. 1. 2017, nájemné za 10/2016 bylo uhrazeno až dne 17. 1. 2017, nájemné za 11/2016 bylo uhrazeno až 25. 1. 2017, nájemné za 12/2016 bylo uhrazeno až 17. 3. 2017. Nájemné za rok 2017 a za rok 2018 nebylo ze strany nájemce uhrazeno nikdy ke stanovenému datu splatnosti a v roce 2019 bylo nájemné hrazeno i s více než 2 měsíčním zpožděním. Nakonec nájemce déle jak 3 měsíce neuhradil nájemné vůbec. Tak jak jsem Vám již odpověděl na jednání Zastupitelstva, tak i nyní sděluji, že z důvodu dlouhodobě opakovaného porušování ujednání nájemní smlouvy nezbylo než přistoupit k ukončení dotčeného nájemního vztahu výpovědí, a to pro hrubé porušení nájemní smlouvy. Výpověď byla nájemci doručena 8. 7.2019 a nájemní vztah by tak měl být ukončen k 31.8.2019. S pozdravem, Michal Hroza místostarosta městské části Praha 4 :::spoiler Originál odpovědi v PDF {%pdf https://a.pirati.cz/praha4/interpelace/20190626_18.pdf %} :::